Özelge: Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda, KDV iade tutarının ne olacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.205]-177

17/07/2014

Konu

:

Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda, KDV iade tutarının ne olacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan  satışlarda, KDV iade tutarının hesabında dikkate alınacak limitin ne olacağı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

             - 1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

            -11/1-a maddesinde,  ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden istisna tutulduğu,

             -11/1-b maddesinde, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edileceği; ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV'nin iade edileceği,

            -11/2 maddesinde, Maliye Bakanlığının bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu,

            -32 inci maddesinde, bu Kanunun 11 inci maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen verginin, indirim konusu yapılamaması halinde iade edileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Kanununun 11/2 maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.) bölümünde, istisna belgesine sahip mükelleflerin Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yaptıkları satışlarda KDV tahsil etmeden işlem yapabilecekleri, bu kapsamda yapılan satışların, ihracat istisnasına ilişkin esaslar çerçevesinde beyan edileceği, bu satışların bünyesine giren vergilerin, indiriminin mümkün olmaması halinde, mükellefe nakden veya mahsuben iade edilebileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Tebliğin (II/A-5) bölümünde, KDV Kanununun 11/1-b maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda, malların teslimi anında tahsil edilen, ancak malın gümrükten çıkışı anında satıcı tarafından Türkiye'de ikamet etmeyenlere iade edilen verginin bu kapsamda işlem yapan satıcılara iadesine yönelik açıklamalara yer verilmiş olup, bu işlemlerde satıcıya iade edilecek tutarın satıcı tarafından turiste iade edilen tutar olduğu, bu teslimlerin bünyesine giren vergilerin indirim hesaplarında yer almakla birlikte iade hesabına dahil edilmeyeceği açıklanmıştır. 

            Bavul ticareti kapsamında yapılan ihracattan doğan KDV iadelerinde onaylı özel faturaların, yolcu beraberi eşya ihracından doğan iadelerde ise onaylı faturaların teyidi alınmaksızın iade işleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu durumda, uygulaması birbirine benzemekle birlikte aynı madde kapsamındaki farklı düzenlemelerden kaynaklanan söz konusu işlemlerde iade edilecek tutar;

            - Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda, malların teslimi anında tahsil edilen, ancak malın gümrükten çıkışı anında satıcı tarafından Türkiye'de ikamet etmeyenlere iade edilen vergi,

            - Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda ise bu satışların bünyesine giren vergi,

            tutarıdır.

            Öte yandan, Tebliğin (II/A-1.2.4.2) ve (II/A-5.11.2.) bölümlerinde, 5.000 TL yi aşmayan nakden iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirileceği, iade talebinin 5.000 TL yi aşması halinde aşan kısmın iadesinin vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirileceği,  teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebinin yerine getirileceği ve teminatın vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözüleceği ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan, 15 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlara ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin iadesinin 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı, yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi bulunmayan bir mükellefin aynı vergilendirme döneminde hem Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminden, hem de diğer faaliyetlerinden doğan katma değer vergisi iade talebinin bulunması durumunda iade edilecek toplam katma değer vergisi tutarının 15 milyar lirayı aşamayacağı (2014 yılı için 407.000.-TL), Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesindeki haddin ise ayrıca dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            15 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğini müteakip çıkarılan 23, 31 ve 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğlerinde ise yeminli mali müşavir raporlarına istinaden, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara, yapılan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadeleri için uygulanacak olan had (2014 yılı için 106.000.-TL) belirlenmiştir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (IV/A-3)   bölümünde, "İade için belirlenen limit, bir vergilendirme dönemindeki iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade taleplerinin toplamına bir defa uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir vergilendirme döneminde birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa dahi incelemesiz teminatsız iade limiti iade taleplerinin toplamına bir defa uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.