Özelge: Turizmde KDV tevkifatı,kick back,tanıtım faturası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010.114-76

09/02/2012

Konu

:

Turizmde KDV tevkifatı,kick back,tanıtım faturası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            -Turist kafilelerinin mağazalara alışveriş için götürmek üzere kiralanan araç bedelinin (araç katkı payı) tahsili amacıyla mağazalar adına düzenlenen faturalar üzerinde katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı,

            -Otellerle yapılan sözleşmeler gereği müşteri sayısının artırılması durumunda düzenlenen kick back faturalarında uygulanması gereken katma değer vergisi oranı,

             -Yurt dışında sözleşme yaptığınız acenteye Türkiye'de bulunan otellerle ilgili reklam vermek, katolog göndermek ve fuarlarda stand açılması karşılığı yurt dışı firmaya ödenen bedellerin şirketinizce yurt içindeki otellerden tahsili amacıyla düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı,

             konularında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun;   

             -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

            hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2008/13234 sayılı Kararname ile değişik 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle KDV oranları Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 25 inci sırasında otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuş, 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde konu hakkında açıklamalara yer verilmiştir

            Öte yandan, Kanunun 9/1 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/2 Bölümünde turizm acentesi, rehber ve benzerleri tarafından turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürme karşılığında bu işletmelerden alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV tutarına (2/3) oranında tevkifat uygulanacağı ve bu işletmeler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, turist kafilelerini alışveriş için mağazalara götürmek üzere kiraladığınız araç bedelinin "araç katkı payı" adı altında turist kafilelerinin götürüldüğü işletmeden tahsili, esas itibariyle bu işletmeden alınan ve tevkifata tabi bulunan komisyonun bir unsurudur. Bu nedenle, Şirketiniz tarafından müşteri götürülen mağazalardan araç katkı payı olarak alınan bedellere ait KDV nin de 110 Seri No. lu Tebliğin B/2 Bölümü gereğince tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Otellerle yapılan sözleşmeler gereği müşteri sayısının artırılması durumunda düzenlenen kick back faturalarında; turizm işletme belgesine sahip olan ya da kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz etmiş olan işletmeler için %8, turizm işletme belgesine sahip olmayan ya da kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz etmemiş olan işletmeler için ise %18 katma değer vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

           Yurt dışı acenteyle yaptığınız sözleşme ile Türkiye'de bulunan otellerle ilgili yurt dışına reklam verme, katolog gönderme ve yurt dışındaki fuarlarda stand açılması gibi yurt dışında verilen tanıtım ve reklam hizmeti, hizmet yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından KDV ye tabi bulunmamaktadır. Firmanızca yurt içi otel ve konaklama tesislerinin reklamının yapılmasına aracılık edildiğinden, yurt dışındaki firma tarafından firmanıza fatura edilen tutarların yurt içi otel ve konaklama tesislerine yansıtılması KDV ye tabi tutulmayacaktır. Firmanızın verdiği aracılık hizmeti karşılığında aldığı komisyon tutarı ise genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.