Özelge: Turizm tesislerinde düzenlenen adisyonlara ilişkin faturanın, hizmetin sunulması sırasında düzenlenmek yerine,müşterinin oda hesabına eklenerek otelden ayrılışı sırasında düzenlenebileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.-B.07.1.GİB.04.99.16.-10

14/02/2011

Konu

:

Belge düzeni

 

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin faaliyet konusunun turizm sektöründe tatil merkezlerinin kurulması ve işletilmesi olduğu, işletmenize ait turizm tesislerinde konaklayan müşterilerin konaklama süresince tesislerinizdeki restoran, cafe, bar vb. yerlerde yapmış oldukları ekstra harcamalar için, tesis genelinde kullanılmakta olan otelcilik programlarına göre düzenlenen adisyonlara ilişkin faturanın, hizmetin sunulması sırasında düzenlenmek yerine,  müşterinin oda hesabına eklenerek otelden ayrılışı sırasında düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun " Taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler "  başlıklı 240 ıncı maddesinin (C) bendinde " Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletme de bulundururlar.

            Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1- Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı veadresi,

            2- Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,

            3- Düzenleme tarihi."

 hükmüi yer almaktadır.

            Belge düzenine ilişkin olarak Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinde adisyon kullanılması zorunluluğu getirilmiş ve adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle belirlenmiş olup, adisyonun hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belge olduğu açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/3 üncü maddesinde, "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz."  hükmü mevcuttur.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak yayımlanan 49 Seri No.lu Genel Tebliği ile "münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri" ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, işletmenize ait turizm tesislerinde konaklama hizmetinden yararlananların günlük müşteri listesine kaydedilmesi gerekmekte olup, bu müşterilerin konaklama süresi içerisinde tesislerinizde yapmış olduğu ekstra harcamaların oda ücretine eklenerek, tesisten ayrılış sırasında Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek fatura ile belgelendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, tesis içinde günlük müşteri listelerine kaydedilen müşteriler dışındakilere de hizmet verilmesi halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerektiği ve tesis içinde yer alan restaurant, cafe, bar vb. yerlerde bu kişilere sunulan hizmetler dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz fişi veya Vergi Usul Kanununda belirlenen haddin aşılması hâlinde fatura düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.