Özelge: Transit rejimi kapsamındaki akaryakıtların bu rejimi sona erdirecek şekilde yurt içinde teslim edilmesi veya kullanılması halinde ÖTV yükümlülüğü hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-480

10/05/2011

Konu

:

Üzerinde ÖTV'si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunan deniz aracının hibe edilmesi halinde ÖTV açısından yapılacak işlem.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formuna ekli dilekçenizin incelenmesinden, şirketinize ait ... isimli geminin hurdaya verilmesi nedeniyle gemi üzerindeki transit yakıtların ...'ne bila bedel ile hibe edildiğinden bahisle söz konusu transit yakıtlara ilişkin ÖTV ve KDV'lerin şirketinizden tahsil edilmemesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur. Kanunun 2/1-a maddesine göre ithalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini ifade etmekte, 2/3-a maddesinde ise vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim hükmünde olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca Kanunun 3 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerdemeydana gelmekte olup, (I) sayılı listedeki mallar açısından verginin mükellefi ise Kanunun 4 üncü maddesinde ifade edildiği üzere bu malları imal ve ithal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce söz konusu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.

Diğer taraftan Kanunun 7/7 nci maddesi uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı malların ÖTV'den istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

ÖTV Kanununun 10/1 inci maddesinde ise ÖTV'ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla ÖTV Kanunu dışında düzenlenen istisna ve muafiyet hükümlerinin bu Kanun uygulamaları açısından herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.   

Kanunun 16/4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre transit  rejimine tabi tutulan (I) sayılı listedeki mallar için Kanunun 16/4 üncü maddesi uyarınca gümrükte teminat alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda ithalinde teminat alınan transit rejimi kapsamındaki malların bu rejimi sona erdirecek şekilde yurt içinde teslim edilmesi veya kullanılması halinde, söz konusu teslim veya kullanımlar ÖTV'ye tabi olacaktır. Dolayısıyla bahse konu mallara ilişkin ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi üzerine ilgili vergi dairesince gönderilecek (EK:12) bilgi formu uyarınca gümrük idaresince söz konusu teslim ya da kullanım miktarına isabet eden kısım kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu Kanunun 27/1 inci maddesinde ise bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın; işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, firmanıza ait ... isimli geminin ...'ne bila bedel ile hibe edilen yakıtlarına ilişkin olarak bu yakıtların miktarı üzerinden maktu vergi uygulanmak suretiyle hibe tarihi itibarıyla hesaplanacak ÖTV'nin mükellef sıfatı ile ilgili vergilendirme döneminde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu malların emsal bedelleri üzerinden ÖTV dahil edilmek suretiyle hesaplanacak KDV tutarının da yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde firmanızca sorumlu sıfatıyla ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü Y.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.