Özelge: Ticari taksi şoförlerine cep telefonu aracılığıyla iletişim sağlayıcı sistem satışları için fatura düzenleme mecburiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1180

05/08/2013

Konu

:

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı hk.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ticari taksi şoförleri ile taksiye ihtiyaç duyacak kimseler arasında cep telefonları aracılığıyla iletişimi sağlayacak bir sistem geliştirme çalışmalarına devam ettiğinizi, bu hizmetin alıcısının ticari taksi şoförleri olacağını ve bu hizmetin maliyetinin aylık KDV dahil 100,00 TL'nin altında tutacağını tahmin ettiğinizi, zamanla müşterilerinizin artması durumunda çok sayıda fatura düzenlemenin zor olacağını bunun yerine ödeme kaydedici cihaz kullanarak gelirlerinizin belgelendirip belgelendirilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olmuş ve Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229'uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, aynı Kanunun 231'inci maddesinde;          

            '' Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

            1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

            2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

            3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

            4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

            5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

            6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.'' hükmüne yer verilmiştir.

            Mezkur Kanun'un 232'nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde olup bu maddede sayılanlar dışında kalanların, tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2013 takvim yılı için 800 TL'yi geçmesi veya 800 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

            Diğer taraftan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci bendinde, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren tüccarların ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla, ticari taksi şoförlerine cep telefonu aracılığıyla iletişim sağlayıcı sistem satışlarınız için fatura düzenleme mecburiyetiniz bulunmakta olup isteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.