Özelge: Ticari faaliyet kapsamında tekne ile yolcu taşıma işine ilişkin olarak düzenlenen ÖTV'si indirilmiş yakıt alımına ilişkin taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı  :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1414                                                                  25/08/2011

Konu : Ticari faaliyet kapsamında tekne ile yolcu

            taşıma işine ilişkin olarak düzenlenen ÖTV'si

            indirilmiş yakıt alımına ilişkin taahhütnamelerin

            damga vergisinden istisna olup olmadığı hk

 

 

                                                                       ...............

 

İlgi :   ..........  tarihli başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ticari faaliyet kapsamında ......... arasında tekne ile yolcu taşıma işi ile iştigal ettiğiniz, ÖTV'siz yakıt alabilmek için ÖTV'si indirilmiş yakıt alım defterlerini her yılbaşında liman işletme müdürlüğü ve vergi dairesi müdürlüğüne onaylatmanız gerektiği, ancak bu onaylatma sırasında vergi dairesince tarafınıza damga vergisi tahakkuk ettirildiği belirtilerek, söz konusu ÖTV'siz yakıt alım defterlerinin tasdiki işlemleri sırasında düzenlenen taahhütnamelerin ticari faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalinin, avlanmasının avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasının, taşınmasının, satılmasının veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasının zirai faaliyet olduğu; bu faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil) vergiye tabi olsun veya olmasınlar çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denildiği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "I.Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün C-18 fıkrasında ise "Çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler" damga vergisinden istisna edilmiştir.

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Yakıt talep taahhütnamesi" başlıklı 2/d bölümünde, ÖTV'si sıfırlanmış deniz yakıtı uygulamasından yararlanmak isteyen deniz aracı donatanlarının, yakıt talep taahhütnamesini dört örnek olarak düzenlemek ve ilgili kurumlara teslim etmek zorunda oldukları ifade edilmiştir.

Buna göre yalnızca zirai faaliyetlerde kullanılan balıkçı tekneleri için akaryakıt satın almak üzere düzenlenen ÖTV'si indirilmiş yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin resmi dairelere (vergi daireleri, liman başkanlıkları gibi) verilenleri 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/C-18 bölümü hükmü uyarınca damga vergisinden istisna edilmiş olup, ticari faaliyetler kapsamında resmi dairelere verilen taahhütnameler konusunda herhangi bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Bu nedenle, ticari faaliyet kapsamında tekne ile yapılan yolcu taşıma işlerinde kullanılmak üzere ÖTV'si indirilmiş yakıt alımına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnamelerin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Grup Müdürü V.


 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.