Özelge: Teşvik kapsamında tamamlanan yatırıma ilişkin olarak 5084 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.37.10.00-5084 sayl.Kan.-1

28/01/2011

Konu

:

Teşvik kapsamında tamamlanan yatırıma ilişkin olarak 5084 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ....... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ..... vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2009" ibaresi "31.12.2012" şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009" ibaresi "31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulanması açısından 31/12/2012" şeklinde değiştirildiğini belirterek, şirketinizin 2008 yılında tamamladığı yatırım ile ilgili olarak 5084 sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan teşvik unsurlarından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "Gelir vergisi stopajı teşviki"  başlıklı 3 üncü maddesinde;

" 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en  az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, anılan Kanunun "Çeşitli hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak,  03/03/2010 tarih ve 5084-2/2010-1 sayılı 2 No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinin " 3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri " başlıklı bölümünde ise;

" 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği'nin " 7. Teşvikin Uygulanması"  başlıklı bölümde:

"......

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan mükellefler, ilgili döneme ilişkin verecekleri muhtasar beyannamelerinde, çalıştırdıkları tüm işçilere ait ücret matrahlarını beyan ederek bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacaktır.

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilmek için muhtasar beyanname ile birlikte bu Tebliğin ekinde yer alan bildirimin de verilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde teşvikin uygulanması ile ilgili işyerleri ve istihdam edilen işçilere ilişkin bilgiler ve terkin konusu olacak vergi tutarı yer almaktadır. Bu bildirim internet ortamından alınacak çıktılar veya tebliğ ekindeki bildirimin fotokopi yoluyla çoğaltılması suretiyle kullanılabilecektir.

......."

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5084 sayılı Kanun uyarınca teşvik kapsamında 2008 yılında tamamlan yatırımla ilgili olarak söz konusu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğlerde belirtilen şartların taşınması halinde, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 4 yıl süreyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, gelir vergisi stopajı teşvikinden, ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname ekinde Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirimin verilmesi halinde yararlanılabileceğinden geçmiş dönemler için düzeltme yapılması mümkün değildir.

Diğer taraftan, "Sigorta primi işveren hissesi teşviki" ile "Enerji desteği" uygulaması hakkında ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.