Özelge: Tercüme faaliyetiyle iştigal eden şirketin yurt dışındaki şubesine vermiş olduğu tercüme hizmetinin KDV den istisna olup olmadığı ile belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1358

27/08/2013

Konu

:

Hollanda da bulunan şubesine yazılı tercüme hizmeti veren şirketin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yazılı ve sözlü tercüme faaliyetiyle iştigal ettiği, Hollanda da şubenizin bulunduğu, söz konusu şubenize vermiş olduğunuz  yazılı tercüme hizmetlerinden dolayı fatura düzenlediğiniz, düzenlediğiniz faturalarda KDV tahsil etmediğiniz, ilgili faturalara ait bedellerin  en geç bir ay içinde banka hesabınıza fatura numarası bildirilerek yatırıldığı belirtilerek, söz konusu işlemlerin Vergi Kanunları karşısında durumu hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "İspat Edici Kâğıtlar" başlıklı 227'nci maddesinde; "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır.

            Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde ise, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmektedir.

            Aynı Kanunun 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında, "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

            Mezkur Kanun'un 232'nci maddesinde de "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2013 tarihinden itibaren) 800 TL'yi geçmesi veya bedeli (1.1.2013 tarihinden itibaren)  800 TL'den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, KDV Kanunu'nun; 11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            Aynı Kanun'un 12/2'nci maddesine göre, yurt dışındaki müşteri tabirinin ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Yine aynı madde uyarınca bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

             - Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            - Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No'lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

             26 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nin (K) bölümü uyarınca, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için şu dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur:

             1-Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            2-Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

            3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.

             4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Hollanda da bulunan şubenize vermiş olduğunuz yazılı tercüme hizmeti KDV Kanunu'nun 11/1-a ve 12/2'nci maddesi kapsamında KDV'den istisnadır.

            Ayrıca, Hollanda da kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubenize, söz konusu yazılı ve sözlü tercüme hizmetinin gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde  (KDV'siz olarak ) fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.