Özelge: Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım hizmetlerinde KDV ve kurumlar vergisi uygulamaları hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-16-120

01/12/2010

Konu

:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YAZILIM HİZMETLERİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre faaliyette bulunduğunuzu belirterek, bu kapsamda Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:          

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa 5035 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle eklenen geçici 2 nci maddesinde;            

" Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. " hükmüne yer verilmiştir.            

Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;

            -Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

            -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,

            -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

gerekmektedir.           

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa bağlı olarak yayımlanan 1 Seri No'lu Genel Tebliği'nin "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan "İstisna" başlıklı kısmının 5.12.2.2. "Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde;           

"Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.           

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.           

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunanşirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir." açıklamalarına yer verilmiştir.           

Ayrıca, aynı tebliğin 5.12.2.2.1 "İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler" başlıklı bölümünde;           

"istisna, sadece yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır.           

4691 sayılı Kanunda;           

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ; Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar,           

Yazılım; Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü,           

olarak tanımlanmıştır." şeklinde açıklanmıştır.           

Bu çerçevede, firmanızın teknoloji geliştirme bölgesinde yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda yaptığı yazılım ve AR-GE faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazancın 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna olacağı tabiidir.           

KATMA DEĞER VERGİSİYÖNÜNDEN:                       

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.    

Bu hükme göre, şirketiniz tarafından ... Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet,mobil ve askeri komutakontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetler KDV'den istisnadır.                

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılım teslimleri için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, söz konusu yazılım teslimlerinin vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın KDV'ye tabi tutulacaktır.             

KDV Kanununun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.           

Buna göre, KDV Kanunun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.                  

Bilgi edinilmesini rica ederim.        

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.