Özelge: Teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge ve yazılım hizmeti faaliyeti dolayısıyla elde ed,ilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususu ile şube maliyetleriyle ilişkilendirilmeyen fakat idari hizmetler, büro hizmetleri, huk

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-5-1-802

30/09/2011

Konu

:

Teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge ve yazılım hizmeti faaliyeti dolayısıyla elde ed,ilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususu ile şube maliyetleriyle ilişkilendirilmeyen fakat idari hizmetler, büro hizmetleri, hukuk işleri, muhasebe ve mali işler gibi konularda yapılan harcamaların istisna kazancın tespitinde dikkate alınıp alınmayacağım hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin ...  A.Ş. ... unvanlı şubesinin ...  adresinde Ar-Ge ve yazılım hizmeti faaliyeti gösterdiği, Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili yaptığınız harcamalar 4691 sayılı Kanun kapsamındaki gelirlerden indirildiği için 5520 sayılı Kanunun 10/1-a maddesi çerçevesinde Ar-Ge indiriminden yararlanmadığınız, istisna kazancın tespitinde şube içerisinde yapılan gider ve maliyetlerin yanında teknoloji geliştirme bölgesi dışında bulunan merkezinizin genel yönetim giderlerinden direkt olarak şube maliyetleriyle ilişkilendirilmeyen fakat idari hizmetler, büro hizmetleri, hukuk işleri, muhasebe ve mali işler gibi konularda yapılan harcamalardan aktarmalar yapıldığı belirtilerek, şubenin maliyetlerine dahil edilen bu tutarların istisna kazancın tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen  "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde,

            "....

            c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

     ...

            l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

            ..."

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun  geçici 2 inci maddesinde; "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır."  hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu maddenin kazanç istisnası hükmünden yararlanılabilmesi için;

            -Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

            -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,

            -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

            gerekmektedir.

            5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa bağlı olarak yayımlanan 1 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna" başlıklı bölümünde söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            Anılan Tebliğin " 5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti " başlıklı bölümünde, "4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

            İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan  faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

            Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yine aynı Tebliğin "5.12.2.5. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı" başlıklı bölümünde ise, "İstisna kapsamınagiren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

            İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlereilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle  birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır." açıklamaları yer almıştır.

            Bu hükümlere göre, şirketinizin teknoloji geliştirme bölgesinde yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda yapacağı yazılım ve AR-GE faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazancın 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna olması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde söz konusu Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan  hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi, kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerektiği tabiidir.

            Diğer taraftan, şirketinizin idari hizmetler, büro hizmetleri, hukuk işleri, muhasebe ve mali işler gibi konularda yaptığı müşterek genel giderlerinin ise teknoloji geliştirme bölgesindeki istisna kapsamına giren faaliyetler ile istisna kapsamına girmeyen  faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması sonucu tespit edilecek tutarının istisna kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.