Özelge: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kazanç İstisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-2-23

30/09/2010

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kazanç İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi numaralı mükellefi olarak Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi üyesi olduğunuzdan bahisle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmeliği uyarınca bölge içinde yapmış olduğunuz yazılımların kurumlar vergisinden müstesna olduğuna ilişkin yazı verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 5035 sayılı Kanun'un 44'üncü  maddesiyle  eklenen geçici 2'nci maddesinde; yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu istisna hükmünün uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "5.12.2-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna" başlıklı bölümünde;

"5.12.2.2. "Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı:

Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar vergisine tabi olmasının bir önemi yoktur.

5.12.2.2.1 İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler:

İstisna, sadece yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır.

4691 sayılı Kanunda;

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge); Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme,ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar,

Yazılım; Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğercihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü, olarak tanımlanmıştır."

 açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, şirketinizce münhasıran teknoloji geliştirme bölgesindeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların (söz konusu yazılımların disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanması halinde lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı) ilgili Kanun ve yönetmelik hükümleri ile yukarıda belirtilen tebliğlerde yapılan açıklamalara uyulmak kaydıyla, 31.12.2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, bölge dışında gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden elde edilen kazançlara, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

   İlgi dilekçenize cevaben bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                                                          

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.