Özelge: Tecil-terkin uygulamasında ithalata ilişkin bilgilerin beyanı, ithal edilen malları üretimde kullanmak üzere satın alan imalatçıların bu uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı ve EK:12 bilgi formunun düzenlenmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-210

24/06/2010

Konu

:

ÖTV Kanununun 8/1. maddesine göre tecil-terkin uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan "Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar" isimli malı ithal ettiğiniz, ithalata ilişkin olarak 1 numaralı ÖTV Beyannamesinin "Ekler" kulakçığında yer alan "İthalata İlişkin Bilgi Formu"nun doldurulması, ithal edilen söz konusu malı yurt içinde deri üretiminde kullanmak üzere satın alan imalatçıların Kanunun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı ve (EK:12) "İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu" nun düzenlenmesi hususlarında Başkanlık görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2,3,5,12,14 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümünde yer almaktadır.

            Ayrıca ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi kapsamında Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği hususu 7/7/2006 tarih ve ÖTV-1/2006-2 sayılı 3 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde, derinin işlenmesi sırasında yumuşatma, yağlama ve temizlik gibi amaçlarla kullanıldığı ifade edilen yağlama müstahzarları için ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi hükmü uyarınca tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla ithal edilen 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın yurt içinde deri imalatında kullanılmak üzere tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilmesi söz konusu olmayacaktır.

            Diğer taraftan Kanunun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuş, 3/a maddesinde ise vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın tesliminde veya ilk iktisabında meydana geldiği hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun 16/4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu malların yurt içinde ödenecek ÖTV'sine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı belirtilmektedir. Söz konusu teminatın alımı ve çözümüne yönelik açıklamalara 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik (16.3.) ve (16.4.) No.lu bölümlerinde yer verilmiştir.

            Ayrıca ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ilk tesliminin gerçekleştiği vergilendirme döneminde 1 numaralı ÖTV Beyannamesinin "Ekler" kulakçığında yer alan "İthalata İlişkin Bilgi Formu"nun doldurulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.