Özelge: Tecil-Terkin Kapsamında ÖTV Ödenmeksizin Satın Alınan Hekzanın İade Edilmesi Durumunda KDV ve ÖTV ile iade faturası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67854564-1741-67

12/02/2013

Konu

:

Tecil-Terkin Kapsamında ÖTV Ödenmeksizin Satın Alınan Hekzanın İade Edilmesi Durumunda KDV ve ÖTV ile iade faturası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanıza ait .......'da bulunan pirina yağı fabrikasında pirina yağı üretiminde solvent türevi hekzan kullanıldığı, hekzanın ....'da bulunan .......'den tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alındığı ancak; firmanızın stoklarında 8.000 kg hekzan mevcut iken pirina fabrikanızın başka bir firmaya satıldığından bahisle, fabrikanız stoklarında bulunan hekzanın satın alınan ....... ye iade faturası tanzim edilerek iade edilip edilemeyeceği, edilemez ise fabrikanın yeni sahiplerine ne şekilde fatura edileceği hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            1. ÖTV Mevzuatı Yönünden

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15, 21 ve 24  Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

            19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Tecil-Terkin Kapsamında Satılan Malların İadesi" başlıklı (3.) bölümünde, Kanunun 8/1 inci maddesi kapsamında satın alınan malların, gerek Kanunda belirtilen yasal süre içerisinde gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, anılan madde kapsamında teslim edilen malların iade edilmesi halinde tecil edilen verginin vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 9/10/2012 tarihi itibariyle bu Kararname eki kararın 4 üncü maddesi uyarınca tecil-terkin uygulamasına son verilmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, şirketinizin stoklarında yer alan solvent türevi hekzanın fabrikanızın yeni sahiplerine satılması veya .......'ye iade edilmesi hallerinde tecil-terkin şartları ihlal edileceğinden, tecil edilen ÖTV' nin gecikme zammı ile birlikte şirketinizden tahsil edilmesi gerekmektedir.

            2. KDV Mevzuatı Yönünden

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şartları ile düzeltecekleri hüküm altına alınmıştır.

        Bu bağlamda, evvelce KDV hesaplanarak satın alınan malların satıcıya iade edilmesi halinde; söz konusu malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şartıyla satıcıların hesapladığı vergiyi, alıcıların ise indirim konusu yaptığı vergiyi iade işleminin vuku bulduğu vergilendirme döneminde düzeltmesi, malların iadesinin farklı vergilendirme döneminde gerçekleşmesi halinde ise, iade edilen mallar için düzenlenmesi zorunlu belgelerde iade edilen mal bedeli ve bu bedele malın satın alındığı tarihte uygulanan KDV oranı uygulanarak hesaplanacak KDV'nin ayrıca gösterilmesi ve bu vergi tutarının işlemin vukuu bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dâhil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

         Diğer yandan, firmanızın stoklarında yer alan solvent türevi hekzanın fabrikanızın yeni sahiplerine satılması halinde ise düzenlenecek faturada söz konusu malın tabi olduğu oranda KDV uygulanması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.