Özelge: Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu (EK:22) hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-135[2011-4-8-5]-129

27/01/2012

Konu

:

Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu (EK:22)

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ÖTV mükellefi olduğunuz 01.10.2007 - 01.01.2009 tarihleri arasında, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (white spirit) ithalatını yaparak (I) sayılı liste dışındaki malların (ahşap koruyucu) imalinde kullandığınızı, bu faaliyetiniz ile ilgili olarak 2007 ve 2008 takvim yıllarında yeminli mali müşavir (YMM) üretim raporu düzenlendiği, teminat çözümlerinin tamamlandığı ve aynı faaliyete, içinde bulunduğumuz takvim yılının Eylül ayında yeniden başladığınızı belirterek, geçmiş faaliyetlerinizin de göz önünde bulundurularak şirketiniz adına "Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu"nun (EK:22) düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde açıklanmıştır.

1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği'nin (9.1./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya YMM üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının %5'i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabileceği ifade edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen "son iki takvim yılı" ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiş vergi inceleme veya YMM üretim raporu kastedilmektedir.

Bu açıklamalar uyarınca indirimli teminattan yararlanacak imalatçılara bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından söz konusu Tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan "Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" verilecektir.

Diğer taraftan; 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği'nin 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümüyle değiştirilen (16.3.) bölümünde, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere ithali aşamasında ithalatçı-imalatçıların, bu Tebliğin (9.1./b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:22) bilgi formunda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla %5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, indirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden ÖTV mükelleflerinin, teslim ettikleri mal miktarı için %5 oranında teminat verilmesi suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecek; ithalatta ise gümrük idareleri tarafından ithalatçı-imalatçıların indirimli teminat karşılığında tecil-terkin kapsamındaki ithalatlarına izin verilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçıların ise %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere satın alınan veya ithal edilen (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, söz konusu tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak üretimde kullanıldığına dair son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiş bir vergi inceleme veya YMM üretim raporunuz bulunmadığından, şirketiniz adına % 5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından yararlanmanız için (EK:22) bilgi formunun düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.