Özelge: Tatil günlerinde tevsik zorunluluğu uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-18-15

14/06/2011

Konu

:

332 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre örgütlenmiş olan kooperatifinizin T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile üst kuruluşunuz olan Pankobirlik gözetiminde ve ana sözleşmesinde yazılı olan tarımsal amaçları yönünde kurumsal bir yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, kooperatifinizin 31.03.2010 tarihi itibariyle 58.862 adet çiftçi ortağı bulunduğu, ortağınız olan çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarının 20 adet satış mağazanız vasıtasıyla karşılandığı, satış mağazalarınızın faaliyetlerinin ortaklarınızın tarım faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi nedeniyle hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde de zorunlu olarak devam ettiği, çiftçilerin satış mağazalarınızdan bu günlerdeki 8.000.-TL üzerindeki tarımsal girdi taleplerinin banka ve özel finans kuruluşlarının bu günlerde çalışmaması nedeniyle karşılanamadığı, bu durumun çiftçi ortaklarınızın tarımsal üretim faaliyetlerinde aksaklık yaratmasının yanı sıra kooperatifinizin tarımsal girdi satışlarında da azalmalara yol açtığı belirtilerek, anılan günlerde yapılan 8.000.-TL üzerindeki işlemlere dayanan hasılatların takip eden ilk iş gününde bankalara, özel finans kurumlarına yatırılmasının ya da posta idareleri aracılığıyla kooperatif merkezinin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine havale edilmesinin mümkün olup olmadığı yönünde görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257'nci maddesinde mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamalara 320, 323, 324 ve 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

320 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal  veya  hizmet  bedeli olarak yapacakları 5.000.000.000.-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın  altında kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ihtiyaridir." açıklamasına yer verilmiş bulunmaktadır. 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu uygulamaya ilişkin tespit edilen 5.000.000.000 (beş milyar) liralık limitin, 01/05/2004 tarihinden itibaren 8.000.000.000(sekiz milyar) Türk Lirası olarak dikkate alınması ve 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Liralık limiti aşan tahsilat ve ödemelerin yukarıda bahsi geçen Tebliğler uyarınca banka, özel finans kurumaları ve posta idaresi aracı kılınarak yapılması zorunluluğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, hafta sonu ve diğer tatil günlerinde satış mağazalarının mezkur tebliğlerle belirlenen sınırı aşan tahsilatlarının, aracı kurumların tatil günlerinde hizmet vermemesi hususları göz önüne alındığında, tatil günleri itibariyle veznelerden tahsil edilmesi ve söz konusu tahsilatın takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar bankalar, özel finans kurumları veya posta idareleri aracı kılınarak kooperatiniz  hesabına yatırılması şartıyla, 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen sekiz milyar liralık limitin (8.000.-TL) üzerinde kalan tahsilatların banka, özel finans kurumları ve posta idareleri aracı kılınmaksızın yapılabilmesi  mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EKLER :

1-Özelge Talep Formu
2- İstanbul Vergi Dairesi Başk. Özelge Örneği

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.