Özelge: Tatil günlerinde tahsil edilen 8.000.-TL ve üst tutarların aracı kurumlar vasıtasıyla tahsiledilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7975-327

01/06/2011

Konu

:

Tatil günlerinde tahsil edilen 8.000.-TL ve üst tutarların aracı kurumlar vasıtasıyla tahsiledilmesi hk.

 

 

İlgi dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre örgütlenmiş olan kooperatifinizin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile üst kuruluşunuz olan Pankobirlik gözetiminde ve ana sözleşmesinde yazılı olan tarımsal amaçları yönünde kurumsal bir yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, kooperatifinizin ... tarihi itibariyle ... adet çiftçi ortağı olduğu, ortağınız olan çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını ... adet satış mağazanız vasıtasıyla karşılandığı belirtilerek, satış mağazalarınızın cumartesi, pazar ve diğer tatil günlerinde elde ettiği ve 8.000-TL'nin üzerindeki işlemlere dayanan hasılatın takip eden ilk iş günü içerisinde bankalara, özel finans kurumlarına yada posta idareleri aracılığıyla kooperatif merkezinin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine havale edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin 2'inci fıkrasında Maliye Bakanlığı'nın mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve 1 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde düzenlenmiştir.

320 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yetki" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci paragrafında; "Kanunda belirtilen banka, 4389 sayılı Bankalar Kanununa göre banka adı altında Türkiye'de kurulan kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubelerini, benzeri finans kurumu ise Bankalar Kanunu'nun 20'nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen özel finans kurumları olarak tespit edilmiştir." hükmü mevcuttur.

Aynı Tebliğin"3.Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı ve Başlangıç Tarihi" başlıklı bölümünde; "...Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin (332 sıra no.lu Genel Tebliğ ile 1.5.2004 tarihinden sonra 8.000.-TL aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.

Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur..." açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin "5. Cezai Müeyyide" başlıklı bölümünde ise; "Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355'inci maddesinde yer alan hükme göre mükerrer 257'nci madde ile getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Bu itibarla tahsilat ve ödemelerinde bu Tebliğle getirilen zorunluluğa uymayan mükelleflere her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilecektir." açıklamaları yer almıştır.

Söz konusu düzenlemeler ile Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257'nci maddesindeki yetkiye dayanılarak yayımlanan 320, 323, 324 ve 332 Sıra No.lu Genel Tebliğlerle yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre; kooperatifinizin satış mağazalarında hafta sonu ve diğer tatil günlerinde 8.000-TL'yi aşan tahsilatların, bahsi geçen kurumlarda tatil günleri hizmet verilmemesi nedeniyle, takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar bu kurumlar vasıtasıyla kooperatif merkezinin bulunduğu banka şubelerine havale edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.