Özelge: Taşınmazın tapuda şirkete devredilememesi durumunda, 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı veya beyanın düzeltilip düzeltilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-183

10/06/2010

Konu

:

5811 Sayılı Kanun Uygulaması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, 25/12/2009 tarihinde 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere Türkiye'de sahip olunan 270.000,00-TL para ve 430.000,00.-TL değerindeki taşınmazı  beyan ettiğinizi, ancak, taşınmaz üzerine Arsa Ofisince "satılamaz" şerhi konulması nedeniyle tapuda taşınmazın şirkete devrinde sıkıntı yaşadığınızı belirterek, söz konusu taşınmazın tapuda şirkete devredilememesi durumunda, 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağınız veya beyanınızı düzeltip düzeltemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan 01/06/2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/09/2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği hüküm altına alınmış olup 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile beyan süresi 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğinin "3.7." başlıklı bölümünde,

"5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden sermayeye ilave edilmek üzere anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin aktifine kaydolacak taşınmazlara ilişkin tapuda yapılacak işlemler ile diğer sermaye artırımı işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca harçtan; bu işlemler için düzenlenecek kâğıtlar da Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/16 bölümü hükmü uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Tapuda yapılacak işlemlere ilişkin istisna hükmünün uygulanabilmesi için mükellefler, Kanunda belirtilen beyannamenin verilmesini müteakiben, ilgili vergi dairesinden beyan edilen taşınmazların, tapu kayıtlarına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde 5811 sayılı Kanun kapsamında şirket adına beyan edilerek özel fon hesabına alınan tutarın sermaye artırımında kullanılacağı ve bu çerçevede tapu işleminde harç ve damga vergisi aranılmayacağı hususunda bir yazı alarak, bu belgeyi ilgili tapu sicil müdürlüğüne ibraz edeceklerdir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Tebliğin "5.6.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri." başlıklı bölümünde de; bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerektiği, herhangi bir nedenle, belirlenen süre içerisinde söz konusu varlıklara ilişkin tutarların sermayeye ilave edilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 5811 sayılı Kanun kapsamında şirket adına beyan edilen ve şirket aktifine kaydedilen taşınmazın tapuda şirket adına tescil edilmesi ve fon hesabına alınan tutarın beyan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen mahsup imkanından yararlanılamayacaktır. Ayrıca, beyanınızın düzeltilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, anılan Kanun kapsamında beyan edilen ve şirket aktifine kaydedilerek fon hesabına alınan para ile ilgili olarak ise tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmesi, sermayeye ilave ve diğer şartların varlığı halinde mahsup imkanından yararlanılabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.