Özelge: Taşınmaz üzerindeki hisselere ilişkin düzenlenen Rızai Taksim Protokolünün noterde tasdikinde damga vergisi ve harcın ne şekilde damga vergisine tabi olacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-140[41-2010-130]-850

 

16/08/2012


Konu: Taşınmaz üzerindeki hisselere ilişkin düzenlenen Rızai Taksim Protokolünün noterde tasdikinde damga vergisi ve harcın ne şekilde damga vergisine tabi olacağı hk.


 

 

...

 

İlgi :   .... tarih ve ... evrak giriş sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Araçlar Tic. San. A.Ş. ile ... Endüstri A.Ş. arasında akdedilen ve yine ... Holding A.Ş. ile ... Otomotiv Endüstri A.Ş. arasında akdedilen ve tarafların hissedarları bulundukları ... İli ... İlçesi ... Köyü ... parsel, 90.981. m2 yüzölçümlü yerdeki (Hisseleri:KMA: 45.745.m2 ve KOE: 45.236. m2) ve ... İli ... İlçesi ... Köyü ... parsel 192.344. m2 yüzölçümlü yerdeki (Hisseleri: KH 90.484.m2 ve KOE 101.860.m2) hisselerinin rızai taksimine ilişkin olarak düzenlenen iki adet protokolün noterliğinizde yapılacak tasdik işlemleri sırasında rayiç bedelleri üzerinden noter harcı ve damga vergisi alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde ise, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetine göre, bu kağtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde; Noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde ise, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esas olacağı, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu hükümleri yer almaktadır.

Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin "Noter Harçları" başlıklı I/1 fıkrasında, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan beher imza için binde 0,99 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. (Bu oran 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiştir.) Anılan fıkraya ilişkin olarak bütün imzalar için 2010 yılında alınacak harcın toplam miktarının 35,50 TL'den az 18.166,25 TL'den çok olamayacağı, 492 sayılı Kanunun 5281 sayılı kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesi gereğince belirlenerek 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İncelenmesinden de görüleceği üzere, 492 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince noterde gerçekleştirilecek menkul ve gayrimenkul malların alım, satım, taahhüt ve rehne konu işlemlerini kapsayan her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilme zorunluluğu getirilmiş, 43 üncü maddede ise bazı noter işlemlerinde nispi esasa göre hesaplanacak noter harcının hesaplanacağı değerler belirlenmiştir.

Buna göre, 42 nci madde gereğince belli bir değer gösterilmesi zorunlu olan, ancak 43 üncü madde kapsamında bulunmayan kağıtların, kağıdın düzenleyici hükümlerine paralellik teşkil edecek şekilde ve tarafların serbest iradesi ile akit serbestisi içinde bildirilecek değer üzerinden nispi harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, ... Araçlar Tic. San. A.Ş. ile ... Endüstri A.Ş. arasında akdedilen ve yine ... Holding A.Ş. ile diğer taraf ... Endüstri A.Ş. arasında akdedilen ve tarafların hissedarları bulundukları ... İli ...İlçesi ... Köyü ... ve ... parseldeki hisselerinin rızai taksimine ilişkin olarak düzenlenen iki adet protokolün noterliğinizde yapılacak tasdik işlemleri sırasında, protokollerin düzenleyici hükümlerine paralel bir değer gösterilmesi ve bu değer üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesine göre her bir imza için binde 0,99 oranında harca ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası hükmü uyarınca binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

...

 Vergi Dairesi Başkanı a.

 Grup Müdürü V.

 


(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.