Özelge: Taşınmaz satışlarında KDV hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-12

25/07/2014

Konu

:

öZELGE-01

 

 

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunuzun incelenmesinden ; Borçka Yeniyol Mahallesi Opuca mevkiinde mülkiyeti ... müdürlüğüne ait taşınmazın Kooperatifinize satışının KDV Kanunu yönünden istisna olup olmadığı konusunda Defterdarlığımızdan görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun ;

-1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu,

-17/4-k maddesinde ise, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV'den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerini kurmak amacıyla teşkil edilen iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerini KDV den istisna eden bu hükmün, söz konusu iktisadi işletmelere yapılacak arsa ve işyeri teslimlerine şumulü yoktur.

Öte yandan, aynı Kanunun 17/4-p maddesine göre Hazinece yapılan taşınmaz teslimleri ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemlerinin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "8.2 Taşınmaz Teslimlerinde KDV Uygulaması" başlıklı bölümünde ise: "Hazine" ibaresinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşları kapsadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce Kooperatifinize müzayede yoluyla yapılacak olan taşınmaz satışının genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.


                                                                                                                                                        

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.