Özelge: Tarım Satış Kooperatifi Birliği Adına Yapılacak Depo Hizmet Üretim Tesisi İnşaatının Harç, Resim ve Vergilerden Muaf Olup Olmadığı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

60938891-175.02.02-30

30.11.2016

Konu

:

Tarım Satış Kooperatifi Birliği adına yapılacak depo hizmet üretim tesisi inşaatının harç, resim ve vergilerden muaf olup olmadığı.

 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Birliğiniz, bağlı kooperatifleriniz ve işletmelerinizde yeni inşa edilecek depo, hizmet ve üretim tesislerinin ruhsatlandırma, iskan, yapı kullanım izni işlemleri ile işletme ruhsatı gibi diğer işlemler için belediyelerin, almış oldukları meclis kararları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre bina inşaat ruhsat harcı, imar mevzuatı harcı, iskan ruhsatı harcı, imar durum ücreti, plan proje tasdik harcı, aplikasyon ücreti, kontrol ücreti, kayıt ve suret ücreti, iş bitirme harcı, yol katılım ücreti, yapı denetim harcı, çıkış izni ücreti, karayolları izni, zemin açma ve toprak hafriyatı harcı, ilk parselasyon harcı, kanal harcı, su basman harcı, tapu ve kadastro harçları, işletme ruhsat harcı, itfaiye rapor ücreti, makine-elektrik proje onay ücreti, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı gibi isimler altında harç ve hizmet ücreti talep ettiği belirtilerek, birliğinizin, bağlı kooperatiflerinizin ve işletmelerinizin belediyelerce talep edilen bu harç ve ücretlerden 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne göre müstesna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinde, hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesinin, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına tabi olduğu; 79 uncu maddesinde, belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretlerinin, kayıt ve suret harcına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 2464 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında ek madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi olduğu hüküm altına alınmış olup 80 inci maddesinde de imar mevzuatı gereğince alınan harçlara (Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı) ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Anılan Kanunun "Ücrete Tabi İşler" başlıklı 97 nci maddesinde, belediyelerin bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları ve belediyeye tekel olarak verilmiş işlerin kendi özel hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belediyelerce alınmakta olan vergi, harç ve harcamalara katılma paylarına ilişkin hükümler düzenlenmiş ve anılan Kanunda yer alan vergi, harç ve katılma paylarının muafiyet ve istisna hükümlerini düzenleyen maddelerinde Tarım Satış Kooperatif Birlikleri ile ilgili herhangi bir muafiyet veya istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Öte yandan, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 6 ncı maddesinde "Bu Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatifler ve birliklerin faaliyetlerinde;

....

d) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarını tahsil gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların bir önceki sahiplerine geri verilmesi işlemi ile gayrimenkullerine ilişkin her nev'i cins, kayıt, tashih, ifraz, taksim, birleştirme ve ruhsatlandırma işlemleri, depo, hizmet ve üretim tesisi inşaatları her türlü vergi, resim ve harçtan,

... müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 4572 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatifler ve birliklerin faaliyetlerinde, depo, hizmet ve üretim tesisi inşaatlarının anılan Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne göre bina inşaat harcından ve imar mevzuatı gereğince alınan harçlardan istisna tutulması gerekmektedir.

Ancak, Birliğinizden bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar dışında her türlü hizmet için alınacak harç ve ücretle ilgili olarak gerek 2464 sayılı Kanunda ve gerekse 4572 sayılı Kanunda herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmediğinden bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar dışındaki harç ve ücretlerden istisna tutulmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.