Özelge: Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi mükellefiyeti olup olmadığı ile Ba Bs Bildirimlerini verme zorunluluğu bulunmadığı hk.

 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KVK/70/-3

09/02/2011

Konu

:

Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi mükellefiyeti olup olmadığı ile Ba Bs Bildirimlerini verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı

 

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 19'uncu maddesi kapsamında faaliyette bulunan ... Malmüdürlüğünün  ... vergi numaralı mükellefi ... kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığı ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda kooperatifinizin Ba-Bs bildirim formu verme zorunluluğunun bulunup bulunmadığının tarafınıza bildirilmesi istenilmiştir.

Bilindiği üzere, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde; "Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine, (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerile bu kayıt veşartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "4.13.Kooperatifler" başlıklı bölümünde;

"Kooperatifler, üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esasıyla kurulmaktadırlar. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde;

-Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına,

-Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine,

-Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmamasına,

-Sadece ortaklarla iş görülmesine,

dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir.

Bu şartlara ana sözleşmelerinde yer vermeyen ya da yer vermekle beraber bu şartlara fiiliyatta uymayan kooperatifler, muafiyet hükümlerinden yararlanamayacağı, belirtilmiştir.

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19'uncu maddesinin (B) fıkrasının (a) bendinde; tarım kredi kooperatifleri bölge birliklerinin kurumlar, gider, gayrimenkul artışı, intikal ve diğer vergilerdin ve icra makamları, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle (b) bendinde de, sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların 15'inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve harçtan muaf tutulduğu, belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkinBildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs) ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş ve söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerine bu Tebliğde yer verilmiş ve "Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler" başlıklı bölümünün 1.1.3 bendinde; Kurumlar Vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyecekleri belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, Tarım Kredi Kooperatiflerinin; Kurumlar Vergisi Kanununun 4'üncü maddesinde belirtilen şartlara sahip olması ve faaliyetleri sırasında bu şartlara fiilen uyulması durumunda kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Muafiyetten yararlandığı hesap döneminden itibaren ise Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                                                   

      

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.