Özelge: Tarım İl Müdürlüğüne verilecek taahhütnamelerin, çiftçilerin zirai faaliyetleriyle ilgili olmaları nedeniyle, damga vergisinden istisna edilmeleri gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.GEL.0.62/6202-2008

Konu  : Taahhütnameler ve kira sözleşmeleri

................. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi:            ................. tarihli ve ................. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca Tarım İl Müdürlüğüne hitaben düzenlenen ................. tarihli ve ................. sayılı özelgenizde belirtilen "...hayvancılığın desteklenmesi hakkındaki 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarına göre alınacak noterden tasdikli kira sözleşmelerine ait damga vergisinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil edileceği" şeklindeki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Öte yandan, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I.Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün C/18'inci fıkrasında, çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, çiftçilerce 2005/8503 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın uygulama esaslarına ilişkin 2005/13 sayılı Tebliğ'e göre Tarım İl Müdürlüğüne verilecek taahhütnamelerin, çiftçilerin zirai faaliyetleriyle ilgili olmaları nedeniyle, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I-C/18'inci fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna edilmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve 01.04.2005 tarihli ve B.07.4.DEF.0.26.10-62-2/3382 sayılı özelgenizin yazımız esasları çerçevesinde yeniden düzenlenmesini rica ederim.