Özelge: Tarhiyatın dayanağı olan matrah farkının 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutardan mahsup edilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/THSLT-6

13/05/2010

Konu

:

5811 sayılı Kanun kapsamında mahsup

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... 4 vergi kimlik numarada kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2007 yılı hesaplarınızın incelenmesi sonucunda düzenlenen 21/08/2009 tarihli Vergi İnceleme Raporuna istinaden tarh edilen vergi ve cezalar için uzlaşma talebinde bulunduğunuz, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, işletmenin özkaynakları arasında yer almayan 1.800.000,00 TL paraya ait beyanı 02/09/2009 tarihinde yapılan tarhiyattan sonra, uzlaşma tarihinin şirketinize tebliğinden önce ... Vergi Dairesi Müdürlüğüne yaptığınız belirtilerek, tarhiyatın dayanağı olan matrah farkının, 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutardan mahsup edilmesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

22/11/2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak (5917sayılı kanunun 44'üncü maddesinin (a) bendiyle değişen ibare) 01/06/2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2009 tarihine kadar (29/09/2009 tarih ve 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen ibare) Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur.  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri, taşınmazlar dışındaki varlıklarına ait tutarları banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırırlar, bunlar için ayrıca diğer şartlar aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında, "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (b) bendiyle değişen ibare) bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır................." denilmektedir.

Diğer taraftan, mükelleflerin Kanun kapsamındaki varlıklarını 31/12/2009 tarihine kadar bildirim veya beyana konu etmeleri mümkün bulunmaktadır. 19/06/2009 tarihinden sonra başlanılan ve 31/12/2009 tarihinden önce henüz tamamlanmamış ya da vergi dairesince tarhiyatları yapılmamış incelemeler ile  ilgili olarak 5811 sayılı Kanun kapsamında söz konusu incelemeye ilişkin raporlar düzenleninceye veya tarhiyat yapılıncaya kadar mükellefçe beyanda bulunulması halinde, beyan edilen tutarların mahsup edilerek tarhiyat yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından, 5811 sayılı Kanun kapsamında verilmiş olan 1.800.000 TL'lık paraya ait ilişkin beyanın, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünce 02/09/2009 tarihinde yapılan tarhiyatlardan sonra 25/11/2009 tarihinde verilmiş olmasından dolayı mahsup işleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.