Özelge: sürücü belgesinin birkaç sınıfı içerir şekilde ilk defa düzenlenmesi halinde her bir sınıfa ait harcın ayrı ayrı tahsil edilmesi; mevcut sürücü belgesi sınıfının yanına yeni bir veya birden çok sınıfın işlenmesinin istenmesi durumunda ise eski sın

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63-6338-13/84592                                                                 07.09.2009

Konu  : Trafik Harçları

 

.................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(.....................Grup Müdürlüğü)

 

İlgi :   ................tarihli ve ...................... sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Başkanlığımıza gönderilen .............. tarih ve ................. sayılı özelgenizde, sürücü belgesinin birkaç sınıfı içerir şekilde düzenlenmesi halinde en yüksek sınıfa ait harcın alınması, mevcut sürücü belgesine başka bir sınıfın eklenmesi halinde düzenlenen yeni belge için Kanunda belirlenmiş olan harcın tahsil edilmesi, mevcut sürücü belgesinde belirtilen sınıfın yanına yeni bir veya birden çok sınıfın eklenmesinin istenmesi durumunda ise eski sınıf sürücü belgesi için yeniden harç alınmaması ancak ilave edilen sınıfa ait tarifede gösterilen harç tutarının alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin II-Sürücü belgesi harçları başlıklı bölümünde, "Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere (2009 yılı için),

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)                  (70,80 TL)

b) B sınıfı sürücü belgesinden                                                         (213,00 TL)

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                                     (70,80 TL)

d) Uluslar arası sürücü belgelerinden                                             (142,00 TL)

e) Diğer sürücü belgelerinden                                                         (355,20 TL)

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur." hükmü yer almaktadır.

Kanun hükmünün incelenmesinden de görüleceği üzere, tarifede yer alan sürücü belgelerinden sınıflarına göre ayrı ayrı harç alınması öngörülmüş olup birden çok sınıf sürücü belgesinin birlikte düzenlenmesi halinde farklı harç uygulaması yapılmamıştır.

Buna göre, sürücü belgesinin birkaç sınıfı içerir şekilde ilk defa düzenlenmesi halinde her bir sınıfa ait harcın ayrı ayrı tahsil edilmesi; mevcut sürücü belgesi sınıfının yanına yeni bir veya birden çok sınıfın işlenmesinin istenmesi durumunda ise eski sınıf sürücü belgesi için yeniden harç alınmaması ancak ilave edilen sınıflara ait tarifede gösterilen harç tutarlarının ayrı ayrı aranılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin buna göre yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını  rica ederim.

 

                   Başkan a.