Özelge: Süreklilik arz etmeyen faaliyetlerden dolayı arızi kazaç olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Verğisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-983

12/03/2012

Konu

:

Süreklilik arz etmeyen faaliyetlerden dolayı arızi kazaç olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği

 

 

            İlgi kayıtlı özelge talep formunda, 20.10.2009 tarihinden önce birkaç kez reklam filmi çekimlerinde yer alarak amatör olarak aktörlük faaliyetinde bulunduğunuz ve bunun karşılığında aracı firma tarafından gider pusulası düzenlendiği, bu arada başka bir dizi çekimlerinde süreklilik arz etmeyecek şekilde oynadığınız, bu faaliyetinizden dolayı almış olduğunuz ücret, arızi kazanç olarak değerlendirilip stopaj kesilerek, sorumlu sıfatı ile 2 no.lu KDV beyannamesi verildiği, ancak 20.10.2009 tarihinden itibaren oyunculuğunuz süreklilik arz edeceğinden, gelir vergisi mükellefi olduğunuz için vergi mükellefi olmadan önceki faaliyetlerinizden elde edilen kazançların arızi kazanç olup olmayacağı ile bu dönemde ödemiş olduğunuz vergilerin mükellefiyet tesisinden sonra mahsubunun mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            I- GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu faaliyetleri devamlı olarak yapanların elde ettikleri kazançlar " serbest meslek kazancı" olarak adlandırılmıştır.

            Aynı Kanunun 61 inci maddesinde; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." hükmüne yer verilmiştir.

             Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

            Gelir Vergisi Kanununun Arızı Kazanç başlıklı 82 nci. maddesinin 4 üncü fıkrasında; serbest meslek faaliyetlerinin arızî olarak yapılmasından doğan kazançlar da" arızı kazanç" olarak tanımlanmıştır.

            Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazancın, bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2009 yılı için 17.900 TL kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

            Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1- a bendi?nde kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı için beyanname verilmeyeceği belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            - Reklam ve dizi oyunculuk işi ile ilgili olarak mükellefiyet tesis tarihi olan 20/10/2009 tarihinden önce elde etmiş olduğunuz arızi kazancın 17.900 TL tutarındaki istisna miktarını aşması halinde bu tutarın, arızi serbest meslek kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, arızi kazancın beyan edilen kısmına isabet eden tevkifat tutarının da beyannamede mahsup edileceği tabiidir.

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olacağı, aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise bu faaliyetlerin kapsamı, niteliği ve devamlılığının Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, serbest meslek faaliyeti kapsamında ifa edilecek hizmetleriniz KDV Kanununun 1/1 inci maddesi çerçevesinde KDV ye tabidir. Ancak, bu faaliyetlerden arızi nitelik taşıyanlara ise KDV uygulanması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.