Özelge: Sulama tesisatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-419

12/10/2010

Konu

:

Sulama tesisatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçede, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, ... Genel Müdürlüğü ile 02.10.2009 tarihinde yaptığınız sözleşmeyle ... Müdürlüğü sulama tesisatının yapımını üstlendiğinizi, 2009 yılında başladığınız işin 2010 yılına sarkacağını belirterek, üstlendiğiniz işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinizi sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

...." hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, bir işin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için;

a)     Faaliyet konusunun inşaat ve onarı işi olması,

b)     İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

c)      İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması

gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5 inci maddesinde "Yapı, karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerinin içine alan sabit ve müteferrik tesislerdir.

Öte yandan, "İnşaatı, genellikle demir, çimento vs. gibi iptidai maddelerden bir yapı veya bunların mütemmim cüzlerinin imali" olarak tanımlamak mümkündür. Onarım ise bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade etmektedir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denilmekte olup, aynı maddenin 3 üncü bendinde 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile % 3 Yürürlük; 1.1.2007)," oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Vergi Kesintisi" başlıklı 15 inci maddesinde; "(1)  Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.

....." hükmü yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanız tarafından 2009 yılı içerisinde bitirilmesi sözleşmeye bağlanmış bulunan ancak işin bitirilememesi sebebiyle 2010 yılına sarkan sulama tesisatı işinin adı geçen kurumla imzaladığınız "Teknik Şartname" den anlaşıldığı üzere Gelir Vergisi Kanununun 42nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat onarma işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup, süre uzatımının kesinleştiği tarihten itibaren yukarıdaki açıklamalara göre Gelir Vergisi Kanununun 94/3 üncü maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifat yapılması gerekeceği de tabiidir.

Ancak aynı yıl içerisinde bitirilmesi sözleşmeye bağlanmış bulunan ve işin süresinde bitirilememesi nedeniyle bir sonraki takvim yılına sirayet eden söz konusu taahhüt işi için süre uzatımının kesinleştiği tarihten önce onaylanmak suretiyle tevkifat yapılmaksızın ödenmiş bulunan istihkaklar nedeniyle ayrıca tevkifat yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.     

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.