Özelge: Sözleşmeli personelle yapılan Hizmet Sözleşmesinin damga vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-315-335

01/06/2011

Konu

:

Hizmet Söz.Damga Vergisi Uyg.

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Kurumunuzda sözleşmeli personel çalıştırıldığından bahisle bu personel için yapılacak sözleşmelerde damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise kim tarafından ödeneceği ayrıca her mali yıl başlangıcında yenilenecek olan bu sözleşmelerden tekrar damga vergisi alınıp alınmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

             Ayrıca, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, adı geçen kurumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımından özerk bir kamu kuruluşu olduğu belirtilmiş, anılan Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 23 üncü maddesinde ise,

            a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve bunlardan elde edilen hak ve gelirler,

           b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlar,

            c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri,

            d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri,

            İlgili kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığından alınan ücretler ve Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır. "

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, 4904 sayılı Kanunun 23 üncü madde hükmüne göre vergi muafiyeti bulunan Kurumunuz ile istihdam edilecek sözleşmeli personel arasında imzalanacak ve mali yıl başlarında yenilenecek her bir hizmet sözleşmesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereği binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi konumunda bulunan personel tarafından ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu kağıtlara ait damga vergisinin ödenmesi bakımından Kanunun 24 üncü madde hükmü uyarınca Kurumunuzun da müteselsil sorumluluğu bulunduğu tabiidir.

             Diğer taraftan, 25/02/2011 tarih ve 27857 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin (b) bendiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu fıkra hükmü 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Kurumunuzda istihdam edilen sözleşmeli personel ile söz konusu istisna maddesinin  yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen hizmet sözleşmelerinin  damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.