Özelge: Sözleşme ve alınan ihale kararına ait damga vergisi muafiyetinin bulunup bulunmadığı hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.62/6227-17-66

Konu : Vergi Muafiyeti

 

 

.........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(......... Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi  :   ......... tarihli ve ......... sayılı yazınız.

      

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve ....... İş Kurumu ..........İl  Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ....... tarihli ve 1989 sayılı özelgeniz incelenmiş olup, özelgede belirtilen ve sonuç itibariyle doğru olan görüşünüzün kanuni dayanağı ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V- Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasında, genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 23 üncü maddesinde,

" a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve bunlardan elde edilen hak ve gelirler,

  b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlar,

 c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri,

 d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri,

İlgili kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığından alınan ücretler ve Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır."

hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci madde hükmünde tanımlanan resmi daire tanımı kapsamına girmeyen Türkiye İş Kurumunun, yapmış olduğu işlemler nedeniyle düzenlenen damga vergisine tabi kağıtlar bakımından 4904 sayılı Kanun uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır. 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, genel menfaatlere yararlı derneklerden olmadığı anlaşılan ........Yükseltme Derneği ile Türkiye İş Kurumu .........İl Müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararına ait damga vergisinin, adı geçen Müdürlüğün 4904 sayılı Kanun uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunması nedeniyle, anılan dernek tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden düzenlenmesini rica ederim.