Özelge: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınaait bir iktisadi işletme oluşmaması ve deri ve bağırsak teslimlerinin herhangi bir iktisadi işletme bünyesindegerçekleşmemiş olması nedeniyle K.V'. ve K.D.V'ne tabi olmayacağı, bu teslimler için Vergi Usul Ka

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 19.10.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.51/5144-499/44494
KONU : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
ait bir iktisadi işletme oluşmaması ve deri ve bağırsak
teslimlerinin herhangi bir iktisadi işletme bünyesinde
gerçekleşmemiş olması nedeniyle K.V'. ve K.D.V'ne
tabi olmayacağı, bu teslimler için Vergi Usul Kanunu
hükümleri uygulanacağı hk.SAMSUN VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 30.07.1999 tarih ve B.07.0.4.DEF.0.55.10/1999-GEL-ÖZE.58/5952 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve ..... Ltd. Şti'ne hitaben yazılan 25/06/1999 tarih ve ..... sayılı özelgenizde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından toplanan kurban derilerinin satışı esnasında satışla ilgili fatura düzenleneceği belirtilmiştir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinin (D) bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış, aynı Kanunun 4 ve 5. maddelerinde de dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının bağımsız muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği açıklanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından makbuz karşılığı bağış olarak toplanan kurban derisi ve bağırsakların satışı, bunların nakde dönüştürülmesi işlemi olup, bir ticari faaliyet söz konusu değildir. Bu nedenle, bu faaliyet dolayısıyla iktisadi işletme oluşmadığından kurumlar vergisi mükellefiyeti aranılmayacaktır.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesi hükmüne göre, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kurban derisi ve bağırsak satışları ticari nitelikte bir teslim sayılmadığından, katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, bu satış müzayede suretiyle yapıldığından aynı Kanunun 1/3-d maddesi gereğince katma değer vergisinin uygulanacağı tabiidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bir iktisadi işletmenin oluşmaması ve deri ve bağırsak teslimlerinin herhangi bir iktisadi işletme bünyesinde gerçekleşmemiş olması nedeniyle bu teslimler için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca fatura düzenlenmesi sözkonusu olmayıp, bu teslimlerin Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gider makbuzu ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı