Özelge: Sosyal güvenlik primlerinin, limited şirket ortaklığı nedeniyle elde edilen menkul sermaye iratları ile ticari kazancın beyanı sırasında indirilebilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-612

14/11/2011

Konu

:

Bağ-Kur primlerinin kazançlarınızdan indirimi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... T.C. kimlik numaralı basit usulde ticari kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ve ortağı olduğunuz limited şirketin kar dağıtımından elde ettiğiniz menkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olduğunuz belirtilerek, söz konusu şirket tarafından adınıza ödenen bağ-kur primlerini yıllık gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapıp yapamayacağınız ile ödenen bağ-kur primlerinin menkul sermaye iratlarına ilişkin kazançtan  indiriminin söz konusu olup olamayacağı hususlarındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/1 inci maddesinde; beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konu hakkında yayımlanan 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

            Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde  sigortalı sayılanlar bentler halinde sayılmış olup, aynı Kanunun "Primlerin Ödenmesi" başlıklı 88 nci  maddesinde; kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir.

             Öte yandan, Konu hakkında mükellefiyet kaydınızın bulunduğu ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda anılan Müdürlükten alınan yazıdan; 12.03.2008 tarihinde taksi işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olarak işe başladığınız ve halen söz konusu faaliyetinize devam ettiğiniz, 20.03.2009 tarih ve 20090320015/3 sayılı tahakkuk fişi ile internet ortamında göndermiş olduğunuz 2008 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde, üç gelir unsurunun (basit usul ticari kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı) toplamından oluşan 18.183,50-TL.  matrah üzerinden  3.246,90.-TL. vergi hesaplayıp 6.056,52.-TL. tevkif yoluyla kesilen gelir vergilerinin mahsubu sonrası 2.809,82.-TL. iadesi gereken vergi beyan ettiğiniz, 12.05.2009 tarih ve 24398 sayılı dilekçeniz ile mahsuben iade talebinde bulunduğunuz, iade talebinize ilişkin yapılan tetkikte basit usul ticari kazancınızdan indirim konusu yaptığınız sosyal güvenlik primlerinizin 1.925.-TL.lık kısmının ... San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından ödendiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, sosyal  güvenlik primlerinizin limited şirket ortaklığı nedeniyle elde ettiğiniz menkul sermaye iratları ile taksi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde ettiğiniz ticari kazancınızın beyanı sırasında, gelirin elde edildiği yılda fiilen ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, söz konusu kazançlarınızdan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.