Özelge: Sosyal güvenlik il müdürlükleri adına kayıt ve tescilli olan taşıtların, motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması gerektiği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   :B.07.1.GİB.0.02.61/6158-17/90247                                                                 11.09.2008

KONU:

 

.......................

 

İlgi       :01.08.2008 tarih ve ............... sayılı yazınız.

 

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan 01.08.2008 tarih ve ................. sayılı özelgeniz Başkanlığımızca incelenmiştir.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9 uncu maddesinin (a) bendiyle değişmeden önce;

"Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç) bu vergiye tabi değildir."

şeklinde idi.

Adı geçen Kanunun 4 üncü madde birinci fıkrasının (a) bendi 5766 sayılı Kanunla;

"Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

 a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç)," 

şeklinde değiştirilmiştir.

Bu hükme göre, 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 27 nci madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı olan ve anılan Kurumdan ayrı tüzel kişiliği bulunmayan sosyal güvenlik il müdürlükleri adına kayıt ve tescilli olan taşıtların, 5766 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 06.06.2008 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yapılan açıklamalar doğrultusunda tekrar değerlendirilerek gereğini rica ederim.

 

Bakan a.