Özelge: Sol el engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-ÖTV-14-31

28/12/2011

Konu

:

Sol el engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

 

 

İlgide kayıtlı  dilekçenizde, sol elinizde özrünüz olduğu, daha önce istisnadan  yararlanarak iktisap ettiğiniz aracınızın kaza sonucu  hurdaya ayrıldığı, istisna kapsamında yeni bir araç alınması amacıyla ..... Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatınızda ÖTV istisnasından yararlanamayacağınızın bildirildiği belirtilerek, ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hakkında bilgi istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendinde, Kanuna ekli  (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3 ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3 ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya fazla olan malul  ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

Konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Seri No.lu  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2) bölümünde,  bahsi geçen araçların  bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine; 

-Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

-Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, 

-Alıcının H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

eklenmek şartıyla beyannamede ÖTV hesaplanmayacağı açıklanmıştır. 

Anılan Tebliğde ayrıca, vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğunun tespit edileceği, buna göre sakatlık derecesi %90 ın altında olan malul ve engellilerin  söz konusu taşıtları ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanabilmeleri için, bu araçlarda sakatlıklarına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaları koşullarının birlikte sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan,  30/4/2010 tarih ve ÖTV-2/2010-3 sayılı 12 numaralı ÖTV Sirkülerinde, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılmasının gerektiği ve yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının da yasal bir zorunluluk olduğu, sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, sakatlık derecenizin %90'ın altında olması ve sol kolunuzdaki özrünüz nedeniyle hareket ettirici aksam olan gaz, fren veya debriyaj pedalı ya da vites kolunda sakatlığınıza uygun özel bir tertibat yaptırmadan kullanabilecek olduğunuz araçları ilk iktisabınızda ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen  istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.