Özelge: Site yönetimine makbuz karşılığı yapılan ödemelere ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.29-201

18/02/2013

Konu

:

Site yönetimine makbuz karşılığı yapılan ödemelere ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Mülkiyeti ............... Belediye Başkanlığı'na ait olan .................. Kültür Sanat Merkezinde kiracı olarak spor salonu işlettiğiniz, ..... Kültür Merkezi'nin elektrik, su doğalgaz abonelikleri ve sayaçlarının tek olup faturaların .......... Belediye Başkanlığı adına kesildiği, ayrıca güvenlik, temizlik, bakım onarım gibi tüm giderlerin de ................ Kültür Sanat Merkezin adına kesilerek site yönetimi tarafından ödendiği ve daha sonra makbuz karşılığı kiracılara yansıtıldığı belirtilerek, makbuz karşılığı yapılan ödemelerde katma değer vergisinin (KDV) iç yüzde oranıyla ayrılarak tarafınızdan indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek giderler" başlıklı 40. maddesinde, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak giderler tadadi olarak sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, elektrik, doğalgaz ve su giderlerine ilişkin .............  Belediye Başkanlığı adına düzenlenen faturalar ile güvenlik, temizlik, bakım, onarım giderlerine ilişkin olarak ..................... Kültür Sanat Merkezi Yönetimi adına düzenlenen fatura tutarlarından, şirketinize ait olan kısımların, yönetim tarafından bu tutarları gösteren hesap çizelgesi ve eki fatura fotokopilerine istinaden, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, keyfi olmaması, işyerinde kullanılmak ve tüketilmek üzere satın alınmış olunması ve istenildiğinde söz konusu giderlerin tevsikine esas belgelerin asılların ibrazı kaydıyla, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesi hükmüne göre  fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Aynı Kanunun 231. maddesinin 5. bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 232. maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik olunacağı ise Kanunun 233. maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 234. ve müteakip maddelerinde ise fatura yerine geçen belgelerden, gider pusulası ve diğer belgelere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce ortak giderlere ilişkin olarak yapılan ödemeler için tarafınıza düzenlenen makbuzların fatura veya fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ................. Belediye Başkanlığı adına düzenlenen elektrik, su, doğalgaz faturaları ile ...................... Kültür Merkezi adına düzenlenen güvenlik, temizlik, bakım onarım vb. hizmetlere ilişkin faturaların anılan Başkanlık ve Kültür Merkezinin defter kayıtlarına intikal ettirilmemesi, kültür merkezi yönetimince mağazanın ödeyeceği bedeli gösteren dağıtım listesi (faturanın dönemi, tarihi, seri ve sıra numarası, tutarı vb. bilgilerin belirtildiği) düzenlemek ve ilgili iş yeri sahibi veya kiracı ile birlikte imzalamak suretiyle bu bedellerin Kültür Merkezi adına yatırılması şartıyla bu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen banka dekontları veya makbuzlarının gider belgesi olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik vb. giderlerine ilişkin olarak düzenlenen tüm belgelerin (fatura örnekleri, dağıtım ve hesap çizelgeleri, dekont vb.) tevsik edici belge olarak ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi zorunludur.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 Sayılı KDV Kanununun;

29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin  indirilebileceği,

53. maddesinde; bu kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; kiracısı konumunda olduğunuz ............ Kültür Sanat Merkezi'ne elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik vb. giderlere ilişkin olarak yaptığınız ödemeler karşılığı tarafınıza düzenlenen makbuz, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmediğinden ödenen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.