Özelge: Şirketin besihanede yetiştirip kestiği hayvanlardan yine kendisine ait kasap dükkânına tevdii KDV uygulaması bakımından teslim sayılmadığından, fatura düzenlemesine gerek bulunmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-137

26/07/2012

Konu

:

Belge Düzeni

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; .... Vergi Dairesinin ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, işyerinizde doğrudan doğruya müstahsilden alıp kesilen hayvanların ve kendi besihanenizde beslediğiniz hayvanları kestirerek tüketiciye perakende olarak sattığınız, 2011/26 no.lu Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde yer alan besicilik erkek sığır ile ilgili destekleme almak için ...Tarım İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunuz, ancak üreticiden istenecek belgeler "ç" bölümünde 2. sırada yer alan "Fatura ve/veya Müstahsil Makbuzu" konusunda tereddüt hasıl olduğu, .... Tarım İlçe Müdürlüğünce besihanenizde besleyip kesimini yaptırdığınız hayvanların satışı ile ilgili her bir kesime ait ayrı ayrı kendi kendinize fatura kesilerek satışın belgelendirilmesi istendiği, ancak perakende et satışı için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlediğinizden böyle bir faturanın kesiminin satışlarınız için mükerrerlik teşkil edeceği belirtilerek, belgelendirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "teslim" bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış, ayrıca Kanunun 3 üncü maddesinde ise, teslim sayılan haller düzenlemiştir.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, "Perakende Satış Vesikaları" başlığını taşıyan 233 üncü maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin, perakende satış fişleri,  makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde ise, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarda fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 770-TL'yi geçmesi veya bedeli 770.-TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 numaralı bendinde; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

           Bu itibarla, şirketinizin besihanede yetiştirdiği hayvanlardan kestiklerinin yine kendisine ait kasap dükkânına tevdii KDV uygulaması bakımından teslim sayılmadığından, fatura düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kesim ile meydana gelen ürünlerin şirketinize ait kasap dükkânlarında toptan ve perakende olarak satışının yukarıda sayılan belgelerden biriyle tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.

            Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.