Özelge: Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

USUL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG.-12-60]-199

24/07/2013

Konu

:

...

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüzden bahisle, Şirketinize ait pos cihazlarının şirketinizden mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinizde kullanılması şeklinde müşteri/bayilerinizin cari hesap ödemelerini kendi müşterilerine ait kredi kartı ile şirket merkezinizdeki pos cihazlarını kullanarak ödemeleri şeklinde yapılacak cari hesap tahsilatlarınızın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355. maddesindeki tevsik ve 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 111.1.1 bölümündeki müteselsil sorumluluk düzenlemesi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esasları açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğlerde açıklandığı üzere; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerinin bankalar, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerekmektedir.

            Buna göre, 8.000 TL'yi aşan mal ve hizmet teslimlerine ilişkin ödemelerin, ödemeler kısım kısım yapılsa dahi mezkûr Tebliğlerde sayılan aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Aynı tarihte aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların toplamının 8.000 TL'yi aşması halinde de bu ödemelerin ilgili Tebliğlerde belirtilen aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

            Bu itibarla, müşterileriniz/bayileriniz aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin şirketinize ait olan ve müşterilerinizin/bayilerinizin işyerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesinde, bir yandan müşteri/bayi satmış olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan şirketiniz müşterisinden/bayisinden olan alacağını tahsil etmektedir. Şirketinize ait POS cihazlarının müşterilerinizin/bayilerinizin işyerlerinde bulundurularak bu cihazlarla tahsilat yapılması yoluyla cari dönem mahsuplaşmalarının gerçekleştirilmesi durumunda, tahsilatın bankacılık sistemi aracı kılınarak yapılması nedeniyle tevsik zorunluluğuna uyulmuş olacaktır.

            Bununla birlikte cari döneme ilişkin şirketiniz alacaklarının müşterilerinizin/bayilerinizin işyerlerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesi suretiyle yapılan mahsuplaşma neticesinde kalan bakiye tutarın ödenmesinin tevsik zorunluluğu kapsamında yukarıda belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması gerektiği tabiidir.

            Öte yandan, firmanıza ait olan POS cihazlarının bayi adreslerinde bulundurularak bu cihazlarla tahsilat yapılıp yapılamayacağı hususu Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. Ancak, böyle bir uygulama yapılması durumunda, POS cihazının kullanılması karşılığında ilgili banka tarafından komisyon talep edilmesi ve firmanızca söz konusu komisyonun bayilere yansıtılmasının istenilmesi halinde, bayilerden firmanızca tahsil edilen komisyon tutarları için fatura düzenlemeniz icap etmektedir. Ayrıca, ilgili banka tarafından POS cihazlarının kullanılması dolayısıyla firmanızdan talep ve tahsil edilen komisyonun, banka tarafından düzenlenecek olan banka dekontu ile kayıtlarınıza intikal ettirilebileceği tabiîdir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 inci maddesi kapsamında yer alan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar muhtelif tarihli KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiş, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Müteselsil Sorumluluk/İşleme Doğrudan Taraf Olanlar" başlıklı III.1.1. bölümünde, mal alımlarına ait katma değer vergisi dahil toplam işlem bedelinin banka aracılığı ile ya da çekle yapılmış olması halinde alıcıların sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları açıklanmıştır.

            Buna göre, kredi kartı ile yapılan mal alımlarına ilişkin ödemeler hususunda bankalardan alınacak durumu tevsik eden bir yazı ibraz edildiği takdirde, bu alımların Tebliğin III.1.1. Bölümü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bu itibarla, müşterileriniz/bayileriniz aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin şirketinize ait olan ve müşterilerinizin/bayilerinizin işyerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesinde, bir yandan müşteri/bayi satmış olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan şirketiniz müşterisinden/bayisinden olan alacağını tahsil etmektedir. Ancak, bu şekilde gerçekleşen cari dönem mahsuplaşmalarının müteselsil sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.