Özelge: Şirketçe alınan 1998 model Jeep Grand Cheroke adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu araca ödenen K.D.V.'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 06.10.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-55-2/35617
KONU : Şirketçe alınan 1998 model Jeep Grand
Cheroke adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu
araca ödenen K.D.V.'nin indirim konusu yapılıp
yapılamayacağı hk.

SAMSUN VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)


İLGİ: 09.07.1998 tarih ve 1998-GEL-ÖZE:91/6390 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ..... Ltd.Şti'ne verilen .... tarih ve ..... sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 30. maddesinin (b) bendinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veşa çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, adı geçen şirketçe alınan 1998 Jeep Grand Cherokee adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu araca ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin buna göre değerlendirilerek durumun mükellefe de bildirilmesini rica ederim.Bakan a.
Daire Başkanı