Özelge: Şirket ortaklarının yurtdışında yaptıkları pasaport,

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[2012-1-29-4]-791

25/07/2013

Konu

:

Şirket ortaklarının yurtdışında yaptıkları pasaport,

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurtdışında yapılması nedeniyle belgelendiremediğiniz şirket ortakları adına yapılan pasaport, uçak bileti, yemek harcamaları gibi giderlerinizin Kurumlar vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            A-Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde; "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, Kanunun 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır..." hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, yurt dışında faaliyette bulunan mükelleflere yaptırılan iş ve hizmetler karşılığında alınan belgelerle ilgili işlemlerin yer aldığı 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.

            Buna göre; yurt dışından ithal edilecek mal için şirketin ortakları tarafından yurtdışı seyahatlere ilişkin olarak yapılan pasaport, uçak bileti, yemek harcamalarının, Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ya da hizmetin alındığı ülke mevzuatına göre düzenlenmiş bulunan muteber bir belge ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            B- Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme:

            5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (4) numaralı bendinde de, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin (seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartıyla) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, pasaport, uçak bileti, yemek harcamalarının safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi için gereken şartlar şunlardır.

            1. Ticari kazancın elde edilmesi veya idamesi ile doğrudan ilgili olmalıdır.

            2. Yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip olmalıdır.

            3. Seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmalıdır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili olarak, işin önem ve genişliği ile orantılı ve seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanması şartıyla, şirket personelinin ve yöneticilerinin yapmış olduğu yurt dışı seyahatlerine ilişkin pasaport, uçak bileti ve yemek harcamaları giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, şirket ortakları tarafından yapılan söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            C-Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme:

             3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

            - 34/1 maddesinde de, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; şirket personelinin, yöneticilerinin ve ortaklarının yurt dışında yapmış oldukları pasaport, uçak bileti ve yemek harcamaları giderlerine ait KDV nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirimi mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.