Özelge: SGK'ca işyeri sicil numarası verilebilmesine yönelik olarak potansiyel vergi kimlik numarası alınması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-406-1

02/01/2012

Konu

:

Zirai kazanç mükellefiyeti Hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda annenizin vefat etmesinden dolayı ... sınırları içinde toplamda 200 dönüm arazinin babanıza kardeşinize ve size miras olarak kaldığı, kalan arazi dışında başkaca bir zirai faaliyetinizin olmadığı, işletme büyüklüğü ölçü hadlerine göre gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmadığınızdan dolayı mükellefiyetinizin bulunmadığı ve işçi çalıştırmak istediğiniz belirtilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunun sizi adi ortaklık olarak kabul edeceğinden adi ortaklık adına potansiyel vergi numarası almanızın gerektiğini belirten bir yazının verilmesi talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde, "Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.

            ...

            Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır.

            Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartıyla dükkân ve mağaza sayılmaz.

            Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dâhil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir." hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hâsılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği, ancak 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilânço esasına göre) tespit olunarak vergilendirileceği, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu kazançları için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun, işletme büyüklüğü ölçülerinin belirlendiği 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde 1 inci grup olarak, hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümünün taban arazide (900) kıraç arazide (1700) dönüm, 4. grup olarak pamuk ziraatinde (400) dönümü aşanların zirai kazançlarının gerçek usulde tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu itibarla Kanun maddesi hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde mirasçılar olarak 200 dönüm arazi üzerinde sürdürülen zirai faaliyet nedeniyle işletme büyüklüğü aşılmadığından gerçek usulde vergilendirilme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, işletme büyüklüğü ölçüleri aşılmaması nedeniyle hasılatlarınızın tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği tabiidir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile de, gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesinden ötürü gelir vergisi stopajı yönünden mükellefiyet tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, zirai işletme büyüklüğü ölçüleri aşılmadığından gerçek usulde vergilendirilme zorunluluğunuz bulunmamakla birlikte mirasçılar olarak oluşturulan ortaklığın, Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesini talep ettiğiniz dilekçeniz ve ekinde ortakların nüfus cüzdanlarının noter onaylı örneği yada Vergi Dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte bulunduğunuz yerdeki tarha yetkili Vergi Dairesine müracaat etmeniz halinde söz konusu ortaklık adına potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.