Özelge: Servis bakım araçlarında yer alan yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-34

30/05/2011

Konu

:

Servis bakım araçlarında yer alan yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, otomotiv sektöründe iştigal eden firmanızın faaliyet konuları  arasında bulunan servis bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi aşamasında hareket kabiliyeti olmayan araçlara ya da yerinde hizmet talep eden müşterilerinize acil bakım araçlarınızla müdahale edildiğini, bu gibi durumlarda hizmetin mümkünse yerinde, mümkün değil ise araçların servis bakım yerlerine çekilerek tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin bu yerlerde yerine getirildiği, acil müdahale araçlarında, araçlara müdahalenin yapılabilmesi için gerekli olan standart ekipman ve parçalar ile arızanın niteliğine uyan yedek parçaların bulundurulduğu belirtilerek, acil müdahale araçlarında yer alan standart ekipman ve standart parçalar ile arızanın niteliği gereği kullanılması muhtemel yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın Şekli" başlıklı 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde; " Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı  tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz."  hükmüne yer verilmiştir.

Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Öte yandan, 173 Sıra No. lu Vergi Usul  Kanunu Genel  Tebliğinin (c) bölümünde; alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesinin tebliğde yapılan açıklamalar dahilinde mümkün olduğu belirtildikten sonra bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturalarının fatura düzenleme süresini beklemeden malın teslimi anında düzenlenmesinin şart olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, taşıta yüklenip "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir sevk irsaliyesi ile sevk edilen emtiadan satılmayanların, dönüş sırasında irsaliye üzerine işaretlenmesi ve tekrar satışa çıkılacağı zaman araçta bulunan mala ilaveten yeni mal yüklenilmesi halinde de araçta bulunan tüm emtia için yeni bir toplu sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre, acil müdahale araçlarında   tamir, bakım ve onarım hizmeti verilmek üzere bulundurulan standart ekipmanlarınızdan alet, edevat  gibi demirbaşlarınız için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, arızanın niteliği gereği kullanılması muhtemel yedek parçalar için yukarıda izah edildiği üzere sevk irsaliyesi düzenlemeniz, araçta bulundurmanız ve parçaların teslimi anında fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak,  faturanın merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması şartıyla, satışı yapılan malların teslimi anında her bir alıcı için yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerine "Muhtelif Müşteriler" ibareli düzenlenen sevk irsaliyesinin tarih, seri ve sıra numarasının yazılması suretiyle belge düzeni temin edildikten sonra, teslim edilen mallara ilişkin faturanın merkezde bilgisayar aracılığı ile azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.