Özelge: Sermayeye ilave işleminin nasıl yapılması gerektiği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.02-5811-23

13/05/2010

Konu

:

VARLIK BARIŞI

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirket yönetim kurulu üyesi ve kanuni temsilcisi ... tarafından 5811 Sayılı Kanun kapsamında yurtdışında bulunan dövizin 16.12.2009 tarihinde Türkiye'ye getirildiği, ilgili tutarın sermayenin cüz'ü olarak özel fon hesabında tutulduğu, ilk genel kurulda sermayeye ilave edilmek istendiği ancak, sermayeye ilave işleminin nasıl yapılması  gerektiği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek Kanun kapsamında yapılması gereken hususların bildirilmesi istenmiştir.

Bilindiği üzere, 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5811 sayılı Kanunla; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin "3.Uygulama Esasları" başlıklı bölümünde, gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında sahip olunan varlıkların bildirim, beyan ve kayıtlara alınmasına ilişkin esaslar belirlenmiş olup,"3.5. Bildirilen veya beyan edilen varlıkların yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi" başlıklı bölümünde, 01.10.2008 (5917 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra beyanda bulunan mükellefler için 01.06.2009) tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan varlıklardan bildirilen veya beyan edilen varlıkların, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebileceği ancak, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların şirket adına bildirim veya beyana konu edilmesi durumunda Kanunun sağladığı avantajlardan ilgili şirket yararlanabileceğinden bu varlıkların anılan şirketin yasal kayıtlarına intikal ettirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin "3.5.1. Yurt dışında sahip olunan varlıkların kayıtlara intikali" başlıklı bölümünde ise, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümleri uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacakları; söz konusu hesabın sermayenin cüz'ü addolunacağı ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı; fon hesabında tutulanbututarların, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibiGelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin "3.5.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce yapılacak işlemler"  başlıklı bölümünde de, Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesi hükmü uyarınca, esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe genel kurulca yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verilemeyeceğinin sermaye artırımının şartları arasında sayıldığı; diğer taraftan, 5811 sayılı Kanunun belirli bir süreyle uygulanacak olması, bu Kanuna göre beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fon hesabının sermayenin bir cüz'ü addolunacağı ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edileceği hükme bağlandığından, ayrıca pay sahiplerine ilave bir ödeme yükümlülüğü de getirmediğinden daha önce ortaklarca taahhüt edilen sermaye ödenmeden de söz konusu fonların sermayeye ilave edilmesinin mümkün olduğu; ancak,Kanun kapsamında beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fonların şirket ortaklarınca taahhüt edilen sermaye taahhüt borçlarının kapatılmasında kullanılmasının mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz yönetim kurulu üyesi tarafından 5811 sayılı Kanun kapsamında şirketiniz adına beyan edilen tutarın şirketin yasal kayıtlarına intikal ettirilerek kaydedilmesi ve bu kıymet için pasifte özel bir fon hesabı açılarak, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir.

Diger taraftan, sermayenin artırılmasına ilişkin usul ve esaslar Türk Ticaret Kanununun 391-395 inci maddelerinde belirlenmiş olup 5811 sayılı Kanunda sermaye artışının nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.