Özelge: Serbest muhasebeci mali müşavir yönetim kurulu üyesi bulunan şirketin kullanıcı kodu parola ve şifre talebi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

11395140-205.01[2012/VUK-1-. . .]-

25/07/2013

Konu

:

Serbest muhasebeci mali müşavir yönetim kurulu üyesi bulunan şirketin kullanıcı kodu parola ve şifre talebi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin yönetim kurulu üyesi olan ............ aynı zamanda 3568 yasa gereği serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip olduğu, bağımlı veya serbest olarak mesleki faaliyette bulunmadığı, adı geçenin şirketiniz yönetim kurulu üyeliğinin Gelir İdaresi Başkanlığının 15.11.2007 tarihli ve 101429 sayılı yazısındaki gelir getirici faaliyette bulunma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şirketinizin vergi beyannamelerinin imzalanması ve beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

             340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

               15 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile de 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

             Gelir İdaresi Başkanlığının 15.11.2007 tarihli ve 70/7044-184/101429 sayılı genel yazısında, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyette bulunanlara, elektronik ortamda verilmesi gereken kendi beyannamelerini elektronik ortamda vergi dairesine verebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi uygun görülmüştür.

            Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre mükellef, vergi kanunları uyarınca kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkişilerdir.

            Gelir vergisi mükellefleri, Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yazılı yedi gelir unsurundan bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri kazanç ve iratları, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça yıllık beyannamelerinde toplayıp beyan etmek zorundadırlar.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 14 inci maddesinde ise kurumlar vergisinin, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunacağı, aynı Kanunun 16 ncı maddesinde ise Kurumlar vergisinin, Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına tarh olunacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre kurulmuş olan şirketiniz adına verilecek beyannamelerin, şirketinizin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavir olan ................. ait gelir getirici faaliyet kapsamında kendi gelir vergisi mükellefiyeti uyarınca verilmesi gereken beyanname olarak değerlendirilmesi ve söz konusu yazımız kapsamında şirketinize ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün değildir.

            Bu nedenle, elektronik ortamda göndermek zorunda olduğunuz beyannamelerinizi, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumunuza uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeniz gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.