Özelge: Serbest Meslek erbabının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak araçlara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-1127

29/07/2013

Konu

:

Serbest Meslek erbabının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak araçlara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere, 3 yıllığına 3 adet araç kiralamasının düşünüldüğü belirtilerek, 3 adet araca ilişkin faturanın düzenlendiği tarih itibarıyla Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu yönünden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde kira vs. giderlerin indirimlerinin ödendiği yılda mı yoksa 3 yıllık süre içerisinde mi yapılacağı, söz konusu araçlara ilişkin yakıt, otopark, yıkama, lastik vs. gibi giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan ve bu giderlere ilişkin yüklenilen KDV nin hesaplanan KDV den indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

            I-Gelir Vergisi Yönünden:

            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

            -65 inci maddesinde; her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu,

            -67 nci maddesinde, Serbest meslek kazancının bir hesap dönemi serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu,

            -68/4 üncü maddesinde, mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanun'un 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil), aynı maddenin 5 numaralı bendinde ise; kiralanan veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere, 3 yıllığına kiralanacak olan 3 adet aracın mesleki faaliyetin icrasında kullanılması, kiralamanın işin genişliği ve iş hacmiyle mütenasip olması şartıyla kiralamaya ilişkin olarak yapılacak giderler ile araçların yakıt, otopark, yıkama, lastik vb. giderlerinin ödemenin yapıldığı dönemde, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            II-Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden: 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -10 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile kısım kısım mal  teslim veya  hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi  veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana geldiği,

            -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal, ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            -29/1 inci maddesinde,  mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklendikleri KDV yi indirim konusu yapabilecekleri,

            -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek faaliyetinizde kullanılmak üzere, 3 yıllığına kiralanacak olan 3 adet aracın mesleki faaliyetin icrasında kullanılması, kiralamanın işin genişliği ve iş hacmiyle mütenasip olması şartıyla araçların kiralanması,  yakıt, otopark, yıkama, lastik vb. giderleri için ��denen  katma değer vergisinin vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.