Özelge: Serbest meslek erbabına ait muayenehanenin temizliği ile ilgilenenlere ödenen ücretlerden stopaj yükümlülüğü ile iş yemeği bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-1021

20/07/2011

Konu

:

Serbest meslek erbabına ait muayenehanenin temizliği ile ilgilenenlere ödenen ücretlerden stopaj yükümlülüğü ile iş yemeği bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı başvurunuzda, muayenehanenizde doktorluk mesleğinizi icra ettiğiniz, bir ev hanımına temizlik, doktor önlüklerinin yıkanması, ütülenmesi ve benzeri işlerinizi yapması karşılığında ücret ödemesinde bulunduğunuz ve bu ödemelere ilişkin olarak gider pusulası imzalattığınız, ayrıca mesleğiniz gereği çeşitli iş yemeklerine katıldığınız belirtilerek, söz konusu ücret ödemeniz hakkında tevkifat yükümlülüğünüz ile katıldığınız iş yemeklerinde tüketilen alkollü içecek bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinin 1 numaralı bendinde, "Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)" in serbest meslek kazancının hesabında indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denilmiş olup, aynı fıkranın birinci bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre, 13 üncü bendinde de esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 98 inci maddesinde de  94 üncü maddeye göre tevkifat yapmaya mecbur olanların beyanname verme zamanları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, muayenehanenizde temizlik, doktor önlüklerinin yıkanması, ütülenmesi ve benzeri işlerinizi yapması için görevlendirdiğiniz kişiyi bir iş akdi  ile emir ve talimatlarınız doğrultusunda çalıştırmanız halinde, bu kişiye yaptığınız ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu hizmetlerin arızi olarak temin edilmesi ve hizmeti verenin Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanıyor olması halinde de gider pusulası düzenlenmesi suretiyle ödemede bulunulması mümkün olup, bu ödeme üzerinden anılan Kanunun 94 üncü maddesinin 13/d numaralı maddesi gereği %10 oranında tevkifat yapılması ve muhtasar beyannameyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, katıldığınız  çeşitli  iş  yemeklerinde ödediğiniz yemek bedelleri ise Gelir Vergisi Kanununun  68 inci maddesi kapsamında değerlendirilememekte olup, bu harcamaların yasal defterlerinize gider olarak kaydedilmesi ve kazancınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.