Özelge: Serbest bölgeye hariçte işleme izin belgesi kapsamında onarım için gönderilen yatın yurtiçine girişinde ÖTV durumu.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-135[ÖTV.2014.1]-176

17/07/2014

Konu

:

Serbest bölgeye hariçte işleme izin belgesi kapsamında onarım için gönderilen yatın yurtiçine girişinde ÖTV durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye'den serbest bölgeye "Hariçte İşleme İzin Belgesi" kapsamında tamir, bakım ve onarım için yat gönderileceği, tamir, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasından sonra söz konusu yatın tekrar yurtiçine girişinin yapılacağından bahisle, söz konusu işlemin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (c) bendiyle ise söz konusu mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş olup, hizmet ifaları ÖTV'ye tabi değildir.

            Mezkur Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde "ithalat", verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi; (b) bendinde "ilk iktisap", (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi; (c) bendinde ise "kayıt ve tescil", motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescili olarak tanımlanmıştır.

            Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için verginin mükellefinin, bu malları imal, inşa ve ithal edenler ile müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu; (b) bendinde ise, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için verginin mükellefinin, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, Kanunun 5 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ile ihracat teslimleri vergiden istisna tutulmuş olmakla birlikte, Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için:

            - Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,

            - Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması,

            şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, Kanunun 7 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının 6 ncı bendinde, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin ÖTV'den de istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bunun yanı sıra, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğunun kabul edildiği hüküm altına alınmış olup, söz konusu hüküm uyarınca serbest bölgeler vergi mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kabul edilmektedir.

            Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanununda, yurtiçi ile serbest bölgeler arasında yapılan işlemlere ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

            Bu çerçevede, tadil, bakım ve onarım amacıyla "Hariçte İşleme İzin Belgesi" kapsamında yurtiçinden serbest bölgelere gönderilen serbest dolaşımdaki malların tadil, bakım ve onarımın tamamlanmasını müteakip tekrar yurtiçine getirilmesi durumunda, ÖTV uygulaması bakımından söz konusu işlemin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde gerçekleşen bir işlem olması nedeniyle Özel Tüketim Vergisi Kanunun (2/1-a) maddesinde tanımlanan "ithalat" deyimi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Dolayısıyla, yurtiçinden serbest bölgeye tamir, bakım ve onarım için gönderilen yatın, tamir, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasından sonra tekrar yurtiçine girişi ÖTV'ye tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.