Özelge: Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgede gerçekleştiren faaliyetler ile ilgili olması şartıyla harçtan istisna tutulması hususunda...

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4655/93031                                                       02.10.2009

Konu  : Tapu harcı

 

 

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

.................... ve .............. Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi:     ....... tarih ve ................. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve ........... Tapu Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılan .............. tarih ve .......... sayılı özelgenizde belirtilen işlemin, .......... .... Serbest Bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olup olmadığı tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca, söz konusu yazınız ve eklerinin incelenmesinden; ......... Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olduğu belirtilen 15.07.1999 tarihli faaliyet ruhsatının ....... Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına tanzim edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının süresi 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir. Ancak, Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, düzenlediği kağıtlar ise damga vergisinden müstesna olacaktır.

Bu itibarla, söz konusu Serbest Bölgede faaliyette bulunan ve "işyeri kiralama" konulu faaliyet belgesine haiz ........... adına kayıtlı 169 ada, 4 parsel sayısında bulunan 3742 m² lik arsa vasıflı taşınmazın, .......... Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ......... Serbest Bölgesi Şubesi'ne satışı nedeniyle tapuda yapılacak tescil işleminin; adı geçen firmaların 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olması ve Kanunda belirtilen sürede yapılmış olması şartıyla harçtan istisna tutulması icap eder.

Bilgi edinilmesini, özelgenizin ve eklerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

                Başkan a.