Özelge: Serbest Bölgede yapılan inşaatta çalışan işçilerin ücret ödemelerinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, inşaatın yıllara sari inşaat işi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve işle ilgili kar veya zararın hangi yıla ilişkin kazancın tesp

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-ÖZ-451

12/09/2011

Konu

:

Serbest Bölgede yapılan inşaata çalışan işçilerin ücret ödemelerinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, inşaatın yıllara sari inşaat işi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve işle ilgili kar veya zararın hangi yıla ilişkin olarak değerlendirileceği hakkında

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; ... Serbest Bölgesinde yapmakta olduğunuz ve sözleşme gereğince 31.12.2011 tarihinde bitirilmesi gereken fabrika inşaatı işinin belirlenen sürede bitirilememesi ve bitim tarihinin uzaması nedeniyle yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi niteliği kazanacak olan fabrika inşaat işi ile ilgili olarak yapılacak stopaj kesintilerinin, inşaat işinin bittiği yıla ilişkin kar veya zarar hesaplarına mı aktarılacağı hususu ile söz konusu inşaat işinde çalışmakta olan işçilerin bordrolarında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5810 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesinde,

"...............

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

......

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, anılan Kanununun 44 üncü maddesinde; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ayrıca, bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderlerin ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.          

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun anılan maddelerinde bahsedilen ücretlere ait gelir vergisi stopaj istisnası serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurt dışına ihraç etmeleri durumunda uygulandığından, ... Serbest Bölgesinde yapmakta olduğunuz fabrika inşaatında çalıştırdığınız personele yapılan ücret ödemelerine gelir vergisi stopaj istisnası uygulanması mümkün olmayıp Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan,  21.04.2011 tarihinde şirketiniz tarafından ... Sanayi A.Ş ile imzalanan sözleşmeye istinaden 18.10.2011 tarihine kadar bitirmeyi taahhüt ettiğiniz keşif özetindeki işlerle 31.12.2011 tarihine kadar bitirmeyi taahhüt ettiğiniz idari bina inşaatını 31.12.2011 tarihine kadar bitirememeniz durumunda, bahse konu işin yıllara sari inşaat işi haline geldiği tarihten itibaren yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden 5520 sayılı Kanunun 15-1/a maddesine göre vergi kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca, söz konusu işin yıllara sirayet etmesi halinde, işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibarıyla tespit edilerek tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesin rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.