Özelge: Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-Satımların Ba-Bs Formunda Bildirimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.46.15.01-VUK-3-23

05/12/2011

Konu

:

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-Satımların Ba-Bs Formunda Bildirimi

 

 

            İlgi de kayıtlı özelge talep formunda; Türkiye'de yerleşik merkeziniz ve ... Serbest Bölgede şubenizin bulunduğunu, merkezden ve şubeden yapılan satışların yurt içinde yerleşik aynı firmaya olabildiğini, sözkonusu satışların Bs formunda ve alıcı için Ba formunda nasıl gösterilmesi gerektiği hakkında tereddüte düştüğünüzü, Bs formu düzenlenirken serbest bölgeden ve Türkiye'den yapılan satışların tek satırda birleştirilmesinden dolayı Bs ve Ba formları arasında tutarsızlık görüldüğünü, oysa serbest bölgeyi bir satırda, Türkiye'den yapılan satışı da yurtiçi satış olarak ayrı bir satırda göstermeniz halinde bir problemin olmayacağı görüşünde olduğunuzu belirterek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün belirtilmesi istenilmektedir.

              213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup, 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "I-Kapsam" başlıklı bölümünün ‘Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler' başlıklı kısmında ; "Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır." hükmüne yer verildikten sonra aynı bölümün 1.1.3 numaralı kısmında;  "Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir." açıklaması yer almakta olup, 1.1.5 numaralı kısmında ; "Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerektiği",

              Aynı Tebliğin 3.2.2 numaralı kısmında; "Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacağı", 3.2.3. numaralı kısmında ise; "Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve /veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği, aynı şekilde bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği" açıklamalarına yer verilmiştir.

         Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; ... Serbest Bölgede bulunan şubeniz ile Türkiyede yerleşik merkezinizde sürdürülen faaliyetinizden dolayı Ba-Bs bildirim formu verme yükümlülüğünüz bulunmakta olup, söz konusu bildirim formlarının kanuni merkeziniz tarafından, merkez ve serbest bölgedeki şube bilgilerinizin birleştirilerek verilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan,  işletmenizin hem merkezinden hem şubesinden mal alan mükelleflerin ise alışlarını birleştirerek Ba bildirim formunda tek satır olarak göstermeleri ve bahse konu alışlara ilişkin satırın "Ülkesi" sütununda "Türkiye-Serbest Bölge (Ba-Bs'de kullanılan)"  seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

          Bilgilerinizi rica ederim.

 

Yukarıda yer verilen Özelgede belirtilen merkez ve serbest bölgedeki şubelerden yapılan faaliyetlerin Ba-Bs bildirim formlarında gösterilmesine ilişkin olarak 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapan 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklamalar yapılmıştır. 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.