Özelge: Serbest bölgede faaliyette bulunan firmada çalışan iş yeri hekimine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1333

18/08/2011

Konu

:

Serbest bölgede faaliyette bulunan firmada çalışan iş yeri hekimine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğu, Avrupa Serbest Bölgesinde otomotiv yedek parça işi ile iştigal ettiği ve ürettiği tüm ürünleri yurt dışına ihraç ettiği, personel sayısının 50 kişinin üzerine çıkması nedeniyle iş yeri hekimi çalıştırmaya başladığı, 3218 sayılı Kanun'un geçici 3'üncü maddesi kapsamında personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edildiğini belirterek, iş yerinizde çalışmakta olan hekime ödenen ücretlerin de gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 5810 sayılı Kanunla değişik geçici 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

"Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

...............

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilemeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

............

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili olarak 12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği'nin "3.1 Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli" başlıklı bölümde ise

"3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az  % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden  istisna edilmiştir.

Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin  istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette  bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan  personelleri de istisna kapsamında değerlendirilecektir.

.........."

açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 81'inci maddesinde, " İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

yükümlüdürler.

..." hükmü yer almakta olup bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 15/08/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik'te yapılmıştır. Bu Yönetmelik'in "İşyeri sağlık ve güvenlik birimi" başlıklı 8'inci maddesinin (1) numaralı bölümünde; "Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 9/12/2009 tarihli ve 27427 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin  Uygulamasına Dair Tebliğ'de  de konu hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yasal zorunluluk nedeniyle istihdam edilen iş yeri hekimine ödenen ücretlerin de 3218 sayılı Kanunda yer alan gelir stopaj vergisi istisnası hükümlerinden faydalanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.