Özelge: Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin araç kiralaması durumunda KDV tevkifatı uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

75497510-130[9-2013-13]-23

09/04/2014

Konu

:

Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin araç kiralaması durumunda KDV tevkifatı uygulaması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Avrupa Serbest Bölgesi içerisinde faaliyet gösterdiğiniz ve şirketinizin pazarlama ve satış elemanları için araç (otomobil) kiralaması yapacağınız belirtilerek söz konusu araç kiralama hizmetinde KDV tevkifatı ve gelir vergisi stopaj uygulaması sorulmaktadır.

            1. KDV YÖNÜNDEN

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-f maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

            9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

            17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu

             hüküm altına alınmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümünde, KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin KDV nin konusuna girdiği ve bu işlemlere ilişkin KDV nin;

            - Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),

            - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),

            şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği,

            Ayrıca, kiracının;

            - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),

            - banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler,

            - sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,

            - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

            olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV nin söz konusu kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, araç kiralama hizmeti kiraya verenin KDV mükellefi olup olmadığında bakılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesi kapsamında KDV ye tabi tutulacaktır.

          Serbest bölgede faaliyette bulunan ve gerçek usulde KDV mükellefi olmayan firmanızın  gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin ettiği araç kiralama hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV  araçları kiraya verenler tarafından beyan edilecektir. Firmanızın gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlardan temin ettiği araç kiralama hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV firmanız tarafından tevkifata tabi tutularak işlemin buluduğu döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

            2. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI YÖNÜNDEN

             Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü, Kurumlar Vergisi Kanununun ise 15 inci maddesinin birinci fıkralarında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca, Kanunun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, 70 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, bu maddede yazılı mal ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunması halinde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı tabiidir.

            Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde, kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşıtların kiralanması karşılığında yapılacak kira ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

            Buna göre, kiralanacak taşıtların ticari veya zirai işletmeye dahil olmaması halinde, nakden veya hesaben yapılacak kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendine istinaden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, bu taşıtların ticari veya zirai bir işletmeye dahil olmaları halinde tevkifat yapılmayacak, elde edilen kazanç ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanarak beyan edilecektir.

            Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinden gerçekleştirilecek taşıt kiralamalarında, kira ödemeleri üzerinden Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu şekilde elde ettikleri kira gelirlerini kurum kazancına dahil ederek kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerektiği tabiidir.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.