Özelge: Serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlere ilişkin yurt dışı müşterilere düzenlenen faturaların hesaplara dahil edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[61-2012/516]-2586

15/08/2012

Konu

:

Serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlere ilişkin yurt dışı müşterilere düzenlenen faturaların hesaplara dahil edilip edilmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu,  ... Serbest Bölgesinde bulunan işyerinde valf yapraklarını sipariş üzerine ürettiğiniz ve büyük bir kısmını ihraç ettiğiniz, 2009 yılından itibaren her yıl ihraç ettiğiniz mamullerin FOB bedelleri toplamının aynı yılda ürettiğiniz mamullerin toplam FOB bedelinin %85'inden fazla olması nedeniyle istihdam edilen personele ödediğiniz ücretlere gelir vergisi istisnası uygulandığı, yapmış olduğunuz üretime ilişkin model kalıplarının yurt dışındaki müşteriler tarafından verilen ölçülere göre yapıldığı, her müşteri ve üretim türü için yaptığınız ve bedelini siparişi veren müşterilere fatura düzenleyerek tahsil ettiğiniz belirtilerek, yurt dışı müşterilerinizden tahsil edilen model kalıp bedelleri için düzenlenmiş olduğunuz faturaların ihraç edilen mamullerin FOB bedeli tutarının tespitinde hesaplarınıza dahil edilip edilmeyeceği ve 3218 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel için ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            25/11/2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen ve 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3 üncü maddesinde;

            "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

            .....

            b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85 ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak 12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

             Söz konusu Tebliğin "3.1. Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli" başlıklı bölümünde;

            " 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az  % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

            Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin  istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette  bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan  personelleri de istisna kapsamında değerlendirilecektir." açıklamasına,

            " 4. İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar" başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasında ise;"-Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında getirilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilen maddelerin bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt dışına ihraç edilen ürün bedelleri %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında ayrıca bölge içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda ise, Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır." açıklamasına,

            yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ... Serbest Bölgesinde bulunan işyerinizde üretmiş olduğunuz ürünlerin toplam FOB bedelinin en az  % 85'inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, iş yerinizde istihdam etmiş olduğunuz personele ödenen ücretlerin 1  seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmakta olup, söz konusu yurt dışı müşterilerinize satışını yaparak fatura ettiğiniz model kalıp bedellerinin mamul üretimi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından hizmet kapsamında değerlendirilmesi gereken model kalıp bedellerinin FOB bedelinin hesaplanmasına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.